За първи път приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ дава предимство на иновациите и прецизното земеделие. Като всяко ново нещо и тук се появиха много въпросителни – какви точно дейности и технологии ще са допустими за подпомагане и най-вече как ще се доказва тяхната иновативност.

Министерството на земеделието прецезира критериите по подмярка 4.1

Темата беше засегната по време на заседанията на работната група, свързани с предстоящия на 19 април прием. След отразени бележки от бранша Министерството на земеделието публикува Работен вариант на Условията за кандидатстване, като важна част от него е Приложение 1 за инвестициите по Инструмента „Следващо поколение“ (Next Generation). Именно там попадат критериите за оценка на проектни предложения, свързани с модерното земеделие.

Вижте какви инвестиции за прецизно и интелигентно земеделие ще са допустими за подпомагане по подмярка 4.1

•    Системи и оборудване, включващи софтуер и хардуер, за събиране, обработка и анализ на данни за: поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви, здравословно състояние на животните, включително при отглеждане на пчелни семейства, норми на хранене, продуктивност, идентификация на животни, навигационни системи, GPS устройства, контролери, датчици и уреди за контрол, дронове, метеорологични станции;

•    Цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни видове земеделска техника, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и намаляват обема на използваните торове, препарати и други. Тук се включват GPS устройства, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол на пръскането, торенето, обработките, торове и ПРЗ в почвите;

•    Водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, пивоти, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, генератори, водни помпи, филтърни възли;

•    Иновативни решения, изпълнявани от оперативни групи с подкрепата на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), както и инвестиции, за които има издаден документ за ползван патент по смисъла на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

Изискване: Патентът да е издаден преди не повече от две години преди датата на подаване на проектното предложение.

•    Системи за автоматизирано/роботизирано хранене и за автоматизирано/роботизирано доене, доилни зали, доилни съоръжения, системи за идентификация, системи за управление и наблюдение на стадото или пчелина, електропластири, дронове, системи и софтуер за управление на доенето;

•    GPS устройства, метеорологични станции, автоматични управления, контролери, датчици и уреди за контрол, съоръжения и оборудване за превенция от слани, градушки, слънцезащитни системи, системи за защита от вредители. Оранжерии с електронно управление на микроклимата, прецизно дигитално напояване, торене, растителна защита;

•    Съоръжения и оборудване за съхранение на продукцията – камери за охлаждане, системи за автоматизирано складиране, както и машини и оборудване за измиване, сортиране и пакетиране на готова продукция;

•    Специфично оборудване и/или апаратура, която автоматизира, допълва или модернизира съществуващата в практиката техника – GPS устройства, контролери, датчици и уреди за контрол, дронове, мобилни устройства. Сменяема прикачна техника за консервационно земеделие – култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, торовнасящи машини за прецизно торене; пръскачки за прецизно внасяне на торове, стрипер хедери. Сеялки за директна сеитба, дигитализирани сеялки за прeцизна сеитба, сменяеми, прикачни пръскачки и торовнасящи машини за прeцизно торене и пръскане,  адаптери, приспособления и стрипер хедери.