На 30 април се отваря дългоочакваният прием по подмярка 13.3. „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (НР3). 

За отпаднали от НР2 землища – по 25 евро/ха и догодина?

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Опис на землищата по НР3 може да видите ТУК.

Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, попадащи в обхвата на районите с други специфични ограничения, определени със заповед на министъра на земеделието в съответствие с Регламент на Европейския парламент и на Съвета.

Землищата, които са включени в обхвата на НР3, са 60. В резултат на включването на новата подмярка НР3 в изпратената седма нотификация на ПРСР 2014-2020 г. към Европейската комисия, 57 от отпадналите землища от НР2 след извършеното му предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат заявени и да получат подпомагане по подмярка 13.3 (НР3). 

МЗХГ: Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по директни плащания.

Заявяването е съгласно Наредба № 6 за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР. 

Определянето на други райони със специфични ограничения на база биофизични критерии съгласно регламента е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които бяха ангажирани с определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските (НР2).

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Ставката за новата НР3: Как ще се смята?

Как е изчислена ставката за НР2 за Кампания 2019?

НР2 за Кампания 2020: Ако не се приеме новият обхват, всички кандидати ще получат по 25 евро/ха