Крайният срок за подаването на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е 17:30 часа на 30 септември.

Важното - слушайте в АgriПодкаст

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ бе увеличен на 431 997 100 лв. Проекти могат да подават земеделски производители, регистрирани като такива най-рано преди 3 години, и да имат стандартен производствен обем от 8000 евро.

Междувременно на 27 септември бяха публикувани последните разяснения по текущия прием. В таблицата са включени общо 267 запитвания, получени между 20 април и 9 септември, и съответните отговори на Управляващия орган на ПРСР. Нека разгледаме някои от последните.

От тях става ясно например, че инвестиция за изграждане на система за надкоронно дъждуване против слана не попада в обхвата на критерий за оценка № 4.3 от Приложение № 1 от Условията за кандидатстване по процедурата.

Стърнищен култиватор обаче може да бъде отнесен към критерий за оценка № 4.3, в случай че той спомага за опазване на околната среда, включително задържане на въглерода в почвата.

Недопустими са разходи за засаждане на допълнителен брой орехови дръвчета върху съществуващите трайни насаждения, без да се увеличава тяхната площ, тоест за преминаване към интензивно отглеждане на орехи.

Не подлежи на финансиране и техника, която е закупена чрез финансов лизинг. В случая фермер пита за трактор, взет преди една година с погасителен план от 5 години. Това е така, тъй като дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение.

Има запитване и дали културите бейби спанак, бейби салати и кейл попадат в обхвата на Приложение № 16 – Списък с култури и животни, попадащи в чувствителните сектори. Според УО на ПРСР бейби спанакът и бейби салатите са допустими за подпомагане, тъй като не се различават по видова и ботаническа принадлежност от посочените в Приложение № 16 „спанак“ и „салата“. Това не важи обаче и за кейла, тъй като в обхвата на чувствителните сектори е включено само главестото зеле. 

Има и други частни случаи, които могат да ви бъдат интересни и полезни. Не забравяйте, че документите се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, за което ви е нужен валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).