Кандидатстване по схемата за дребни земеделски стопани ще бъде възможно единствено през 2015 г. Бенефициентите по схемата са освободени от изпълнението на зелените изисквания и от контрол на изискванията за кръстосано съответствие. 
 
Земеделските стопани, които искат да се включат в схемата трябва:
- да подадат заявление за подпомагане в периода 1 март – 9 юни 2015 г.
- да заявят участие по всички схеми и мерки, на чиито условия отговарят; 
 
1) Срок и условия 
След подаване на заявлението за подпомагане в периода 1 март – 9 юни 2015 г., Разплащателната агенция ще информира земеделските стопани за индикативния размер на подпомагане, който биха получили в зависимост от отбелязаното в тяхното заявление. След това бенефициентът ще може да прецени дали би искал да участва в Схемата за дребни земеделски стопани. 
[news]
При взимане на решение за влизане в Схемата за дребни земеделски стопани кандидатите, освен заявлението за подпомагане за кампания 2015, трябва да подадат и отделно заявление за участие по схемата в срок до 15 октомври 2015 г. 
 
През целия период на участието си в схемата, стопаните трябва да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото заявление за кампания 2015. 
 
2) Размер на подпомагане 
Подпомагането се формира ежегодно индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от схемите, по които бенефициентът е допустим за подпомагане, като не надвишава 1 250 евро. Плащанията в размер до 500 евро ще бъдат закръглени на 500 евро. Подаването на заявление за участие по схемата за дребни земеделски стопани ще означава, че земеделският стопанин се отказва от плащането по останалите схеми за директни плащания (с изключение на плащането по схемите за преходна национална помощ) и ще получи подпомагане само по схемата за дребни земеделски стопани. 
 
3) Отказ от участие 
Бенефициентите могат да се прекратят участие в схемата, като отбележат в заявлението за подпомагане за следваща кампания отказ от схемата. В този случай дължимото финансово подпомагане ще бъде отпуснато на база отбелязаните в заявлението схеми за директни плащания. 
 
Не се допуска повторно включване в схемата след 15 октомври 2015 г. 


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!