Кандидатите, които са подали заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и за които към днешна дата не е издадена заповед за одобрение или отказ, могат да продължат участието си по програмата.

По подмярка 4.2.2 не е заявена нито една кланица

ДФЗ има възможност да договори наличните проекти, получили между 45 точки и 42 точки. 

В срок до 30 дни кандидатите със заявления за подпомагане, подадени от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г., получили между 45 точки и 42 точки включително, които желаят да потвърдят участието си, следва да го направят официално в писмен вид. 

В случай че заявеният размер на разходите, надвишава левовата равностойност на 2 000 000 евро, следва да се подаде и Предложение за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец).

При сключването на договор за безвъзмездна финансова помощ, одобреният проект се изпълнява и отчита до 15 септември 2023 г.

Писмата, с които се потвърждава участието по конкретния прием, както и предложенията за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец) се подават в съответната областна дирекция на ДФЗ по място на извършване на инвестицията. 

Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием, в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. 

Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители. 

Предложението за намаляване на размера на допустимите разходи е публикувано в информацията за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г.