Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предвижда намаляване на броя на документите, необходими при замяна на земеделски земи, както и за участие в конкурси за наемане на терени от държавния и общинския поземлен фонд.
 
 
Това стана ясно от проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Документът е публикуван на сайта на МЗХГ за обществено обсъждане. Становища по него се приемат до 15 август тази година.
 
Целта на проекта е да се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса, като част от официалните удостоверителни документи ще се изискват и проверяват по служебен ред, без да е необходимо внасянето им на хартия. Проектът ще осигури и допълнителна защита на личните данни на заявителите.
 
Засега все още се изисква представянето на копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец, копие от документи за самоличност на физическите лица и документ за липса на просрочени задължения към Държавен фонд „Земеделие“ в процедурите по отдаване под наем на маломерните имоти от държавния поземлен фонд по чл. 24а, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
 
 
След приемането на промените тези документи вече няма да се изискват и при провеждането на търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земи от държавния поземлен фонд, както и при отдаването на заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд по чл. 24а, ал. 2, т. 1 ЗСПЗЗ.
 
Ще отпадне и представянето на копие от документ за съдебна регистрация или Единен идентификационен код по БУЛСТАТ на юридическото лице или едноличния търговец и прилагането на копия от документи за самоличност на физическите лица  при определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд, както и при включването на такива земи в границите на урбанизираните територии - населени места и селищни образувания.  
 
Ще бъде премахнато и изискването при подаване на заявление за утвърждаване на площадка за проектиране, заинтересованото лице да представя пред комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ проект на подробен устройствен план. Ще бъде достатъчно да се представи само скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки.