Ще изсипем пред Парламента продукция, която е унищожена от градушката. Това заявиха земеделските производители на протеста на пътя Карлово-Пловдив, докато го правеха в нивите край него, информира БНР. Те не вярват на обещанията на земеделския министър и искат потвърждение на неговите публични ангажименти към тях. 

Готови ли сте за проверки на пасищата?

В 12 часа недоволните блокираха пътя за около половин час. На мястото охраняваше полиция.  
"Държавата е убиец! Тези, които сме засегнати, не получаваме подкрепа от Министерството на земеделието. Ще има протести, докато нямаме ясно отговори за обвързаното подпомагане" - категоричен е най големият производител на чушки и патладжани Живко Здравков, от Дълго поле.

Повечето от земеделците оттеглят своите подадени заявления, защото изискванията са непоносими за тях.
"Земеделски производители от Ръжево Конаре, Дълго поле, Шишманци, Белозем, Маноле, Стряма, Калековец и други съседни села, където имаше забрана да се използват ракети за борба с градушката, са крайно решени да си търсят правата, защото са обречени на глад", съобщи по-рано Пламен Николов, заместник-кмет на община Калояново. 
Той поясни, че е получил десетки сигнали от производители с напълно унищожена реколта от плодове и зеленчуци. 

Преди началото на протеста от земеделското министерство разпространиха информация, в припомниха какви са възможностите за подпомагане на стопаните, като както и министърът миналата в петък, така и сега дебело бе подчертано, че обезщетения ще получат фермерите, които има 100% пропаднали площи и докажат това с констативен протокол. 

Компенсирането на щетите ще стане по две схеми – схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа и по де минимис (de minimis).

При подпомагането по схемата за обвързаната подкрепа, земеделските производители трябва да имат предвид следното:

За да бъде признато форсмажорно събитие, кандидатът за подпомагане по  схемите за плодове и зеленчуци (обвързана подкрепа) уведомява ДФЗ в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие – в случая падналата градушка, като:

- Подава декларация по образец в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", с която се задължава да предостави доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство, издаден от оторизирана за това институция – областен управител, кмет на населеното място и др.

- В конкретния случай това е заповед от кмета на населеното място или областен управител за наличието на бедственото събитие /положение, с посочени землища/имоти, придружена от документ от службата по метеорология и хидрология удостоверяващ настъпилото събитие - градушка (дата, часови диапазон, период).

По схемата де минимис (de minimis), земеделските производители трябва да имат предвид, че максималната помощ, която могат да получат е общо в размер на 25 000 евро за последните три финансови години. 
 
 Земеделските производители, отглеждащи  плодове и зеленчуци със 100% пропаднали площи ще имат право да участват в схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа. 

Те също трябва да уведомят ДФЗ за форсмажор в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие и да представят документите описани по-горе. Трябва да се има предвид, че не може да се получава едновременно подпомагане за едно и също събитие по различни схеми, за да няма двойно финансиране.
 
По схемата за пропаднали площи се изисква земеделският производител да има застраховка на продукцията. В случая от изчислената помощ се приспада полученото обезщетение от застрахователя и се плаща разликата.
Когато земеделските производители нямат застраховки, се плаща 50% от определената ставка за съответната култура. Ставката се определя от МЗХГ, като се вземат разходите по технологична карта до събитието. Например разходите са 1000 лв./ха. Ставката не може да надхвърля 80% (по регламент),т.е. 800 лв./ха на практика, ако няма застраховка, помощта е 400 лв./ха.
 
Сроковете за плащане по различните схеми 
 
Подпомагане по линия на държавни помощи чрез бюджета на ДФ „Земеделие“:
 
За земеделските стопани с напълно пропаднали площи (на 100%) до края на 2021 година може да се приложи действащият механизъм на държавната помощ за компенсиране на щетите вследствие на неблагоприятни климатични събития. Данните към момента показват, че от градушката на 28.08.2021 г. в област Пловдив са засегнати близо 15 000 декара земеделска продукция (основно насаждения с ориз, плодове и зеленчуци). 

За обезпечаване на подпомагането в актуализацията на бюджета са заложени 15 млн. лева. Тези средства зависят от актуализацията на бюджета от Народното събрание за тази година.

За производителите на плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя, се предвижда нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за COVID 19 за осигуряване на ликвидност и подкрепа на доходите във връзка с ковид кризата и повишените разходи за производство на единица продукция през тази година. 

Тази подкрепа за земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения и зеленчукови култури е планирана в рамките на 70-те млн. лв. предложени от МЗХГ в актуализацията на бюджета за сектор „Земеделие”. Тези средства зависят от актуализацията на бюджета от Народното събрание за тази година.

За пострадалите земеделски стопани със щети под 100% по земеделските култури е допустимо прилагането на минимална помощ de minimis, като за целта би могло да се открие прием на заявления, след обобщаването на данните, през периода ноември-декември на 2021 г. и да се предостави помощта през месец януари на 2022 г. Изплащането на de minimis помощта през 2021 г. е невъзможно поради достигнатия нормативно определен лимит за България за три бюджетни години, но през следващата година ще бъде освободен лимит в рамките на близо 36 млн. лева.

Подпомагане по линия на директните плащания
 
За земеделските стопани, кандидати за подпомагане по обвързаната подкрепа, биха могли да получат европейското финансиране след като приключи отчитането на фактурите за реализация на плодовете и зеленчуците през декември и януари. Плащането ще се извърши в периода февруари-март 2022 г.