Над 107,6 млн. лв. (107 673 038 лв.) са изплатени по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП) за Кампания 2023. 

Четете още: Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения: Вижте новите правила на прилагане

Финансовата подкрепа се разпределя между 3 657 земеделски стопани, които прилагат в стопанствата си двете екологични практики, описани в чл. 40 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г. 

Ставката за един хектар, определена със заповед на министъра на земеделието и храните е 104,56 лв./ха. 

Еко-ЗВПП е част от пакета схеми за климата, околната среда и хуманно отношения към животните – екосхеми, включени в Стратегическия план 2023 – 2027. Тя е доброволна за прилагане върху различни типове земеделски площи, като за подпомагане може да бъде заявено както цялото, така и част от стопанството. 

От ДФЗ припомнят, че право на подпомагане по Еко-ЗВПП имат земеделски стопани, които прилагат в своите стопанства заедно или поотделно следните земеделски практики:

•    Практика 1 – Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене; 
•    Практика 2 – Използването на външни органични подобрители на почвата съгласно предоставен план за управление на хранителните вещества, изготвен от агроном, по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ. 

При практика 2 доказването на вложените обеми подобрител на съответния парцел се извършва чрез предоставяне на разходооправдателни документи. Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители, предоставят становище от съответната ОД на БАБХ за завършен процес по аеробно или анаеробно третиране на оборски тор или доказателства за лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове, а когато площадката е на друго лице – и протоколи за произведена продукция, идентична на вложената. 

Кандидатите могат да представят и доказателства за наличието на растителни остатъци след термична обработка или регистрация по чл. 229 от ЗВД.

Целта на интервенцията е намаляване на загубите на хранителни вещества с поне 50%, като същевременно се гарантира, запазване на плодородието на почвата. Интервенцията е насочена към постигането на основната цел –  намаляване на  използването на торове с най-малко 20 % до 2030 г.