В новия програмен период след 2023 г. годишно в страната ни ще се разпределят около 1,1 млрд. лв. по директните плащания. От тях 3% задължително ще са насочени към младите земеделски стопани. По какъв начин ще се разпределят те, става ясно от модела на интервенция, представен от Министерството на земеделието на 14 октомври.

По-високите посевни норми са решаващи за късните ноемврийски сеитби

Според предложението се въвежда максимален праг за площи (30 ха) за изплащане на допълнителното подпомагане за млади стопани. То ще бъде изплатено допълнително към основното подпомагане с ежегодно нарастваща ставка. Максималният срок за получаването му е пет години, считано от първата година на подаване на заявлението за плащане.

Запазва се възрастовото изискване на кандидатите, които в годината на първо подаване на заявление следва да не са навършили повече от 40 години, а периодът на създаване на стопанството да е максимум 5 години преди кандидатстване по схемата.

За допустими кандидати се приемат физически (включително ЕТ) и юридически лица (ЕООД, ООД и кооперации). Относно условието за участие на юридически лица контролът по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, трябва да се упражнява от физическо лице на възраст до 40 години. То трябва:

•    да бъде управител или председател и/или да представлява половината или повече от половината от членовете на управителния орган на дружеството или кооперацията, и;
•    да притежава капитала на еднолично търговско дружество.

За създаване на стопанството се счита:

•    датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
•    датата на подаване от кандидата на заявление за подпомагане;
•    датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производител, в случай че се осигурява като такъв;
•    датата на вписване на животновъден обект в регистъра по чл. 137, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

При участие за първи път по схемата и/или ако не са предоставяли документи, кандидатите трябва да покажат до 1 декември на годината на кандидатстване документ за придобити професионални умения и познания (завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или завършено средно или висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или  удостоверение за завършен курс или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство).

От Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) обаче имат своите забележки по така предложената интервенция. Те считат, че при представяне на документ удостоверение за завършен курс трябва да се добави документ за завършено висше или полувисше образование. Предлагат също студенти задочно обучение в аграрна специалност, преминали 6 семестъра от обучението си, също да са допустими, като до 18 месеца от подаване да предоставят диплом за висше или полувисше образование.

Относно размера на подпомагането браншовите представители са разработили три варианта:

•    I: Подпомагане на първите 30 ха, като годишният бюджет за млади фермери се разпределя изцяло като ставка на декар;
•    II: Подпомагане на първите 50 ха, като годишният бюджет за млади фермери се разпределя изцяло като ставка на декар;
•    III: Ако ставката на декар е лимитирана по регламент, допустимите хектари да се увеличат още до усвояване на годишния бюджет.

„Против сме нарастващата ставка, тъй като младите и стартиращите земеделци са свръх неконкурентоспособни и това допълнително ще забави развитието им“, аргументират се от НАМФБ.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg