Предстоят промени в периода на забрана за торене на полските култури. Според настоящите правила изискването да не се торят полските култури е от 15 ноември до 31 януари за стопанствата на територията на Южна България и от 1 ноември до 31 януари за територията на Северна България. Според промените периодът за забрана на торенето в Южна България ще важи от 1 ноември до 20 януари, а за Северна България – от 1 ноември до 25 януари.

Промените са заложени в Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, съобщи Силвия Василева от Дирекция Животновъдство в Министерство на земеделието и храните.

В Програмата ще бъде въведена и последната промяна от Наредба 44 на МЗХ – а именно допуска се отсъствие на съоръжения за торовата маса в случаите, в които фермерите имат сключени договори с предприятие, което преработва торовата маса и ежедневно я извозва – т.е. тя не се съхранява във фермата.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:Всеки земеделски стопанин, който получава директни плащания, трябва задължително да спазва изискванията разписани в Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.

Във ферма с повече от 5 едри преживни животни или над 30 овце и кози са необходими отделни съоръжения за събиране на течната и твърдата фракция. Покритието на торохраилището трябва да е водонепропускливо. При отглеждане на по-малък брой животни е достатъчно наличието на едно обособено място с водонепропусклива основа.  

Изборът на място за изграждане на торохранилището е от ключово значение. Нови съоръжения за съхранение на твърд или течен оборски тор може да се изграждат на разстояние не по-малко от 20 м от повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море и др.).

Мерките по Програмата за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони са задължителни за всички земеделски стопани на територията на нитратно уязвимите зони. Изключение правят стопани, отглеждащи пасищно застрашени от изчезване местни породи.© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!