Всички пчелари, сключили договор с Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2021 г., могат да подават заявления за плащане от 1 юни 2021 г., съобщиха от пресофиса на фонда.

Иновативни практики за работа в пчелина през пролетта

Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се извършва в централно управление на фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, ул. „Гусла“ № 3. По всички останали мерки, заявления за плащане се подават в областните дирекции на фонд Земеделие“.

За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.

Кандидатите могат да изтеглят образец на заявлението за плащане от интернет страницата на фонд „Земеделие“.

По Националната програма по пчеларство за 2021 г. са одобрени 1 952 кандидати за подпомагане, като заявената финансова помощ е в размер на 8 052 644 лв.