Докато много животновъди приветстваха предложените законови промени предимство при наемането на общински и държавни пасища да се дава на местните, на преден план се появи и друга гледна точка.

Гласувайте: Виждате ли смисъл от приемите по ПРСР? 

„Внесеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е неиздържан, мотивите съдържат подвеждаща и невярна информация и с нищо няма да допринесе за решаване на основните проблеми в животновъдството“, пишат от Български фермерски съюз (БФС) в свое становище до парламентарната Комисия по земеделие.

Те се обявяват против промените, предвидени в чл. 37и, ал. 6 и ал. 10, защото досегашните ползватели са вложили средства и труд за почистването им, облагородяването им и поддържането им в добро земеделско и екологично състояние. На тези имоти са създадени и се развиват земеделски стопанства и евентуално отнемане на пасищата би застрашило устойчивото им развитие и дори съществуване.

От БФС предлагат промяна в чл. 37и, ал. 4 от Закона, защото считат, че е правилно пасища да се разпределят и на кандидати с животновъден обект в съседно землище. Техните мотиви са, че обектите не са в центъра на населените места, а по периферията. Голяма част от тях се намират на границата между две или повече землища, а пасищата, които собствениците на тези обекти използват, често са в едно или повече съседни землища. Освен това има села с много животновъди и недостатъчно пасища и те традиционно пасат животните си в други села или ги карат високо в планината.

Друго предложение е в допълнителните разпоредби да се запише, че „Животновъден обект“ е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който се отглеждат пасищни селскостопански животни“. Те настояват да се премахне изключението за регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване пасища и мери.

Техните аргументи са, че поради липсата на достатъчно пасища и нуждата от по-добри условия за отглеждане, много животновъди са наели постоянно затревени площи в други землища, където са регистрирали в БАБХ пасищни животновъдни обекти. Така животните през зимата са в обектите на по-малка надморска височина, където климатът е по-мек, а през горещото лято са в пасищните обекти, които обикновено са на по-високо и прохладно място.

От Съюза искат и промяна на чл. 37ж, ал. 6, защото към момента Законът не дава възможност за служебно разпределение на масивите по чл. 37ж, когато между ползвателите не се постигне споразумение. Такава възможност има само при разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 3. Те дават за пример случаите, когато един ползвател с 1-2 дка собствена, наета или арендована земя заплашва да провали споразумението по чл. 37ж в цялото землище заради лични конфликти.

Аналогични са и техните мотиви за нова алинея 7 в чл. 37ж, която гласи, че когато между ползвателите не се постигне споразумение, както и за земите, които споразумението не обхваща, комисията да състави проект за разпределение на ползването на масивите до 20 декември на съответната година, като:

•    Правото за ползване на отделния масив се дава на ползвателя с най-голям дял собствена и/или арендована/наета земеделска земя (пасища, мери, ливади) в масива;
•    Площта на т.нар. бели петна да се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на земята в съответното землище.