При разпределението на пасищата да отпадне предимството на кандидати, които са ги ползвали по договори с изтекъл срок. За тази промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще настояват от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Таван на плащанията - вижте трите варианта

В своето становище до председателя на Комисията по земеделие в 46-ото Народно събрание от асоциацията предлагат чл. 37 да придобие следното съдържание:

(6) Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал.4 и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението, предимство имат кандидатствалите местни животновъди, на които фермите са в близост до съответните пасища. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животновъдни единици. Комисията съставя протокол за окончателно разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.

(11) Протоколът по ал.10 се обявява в кметството и в сградата на Общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината на съответната Областна дирекция по „Земеделие“  В протокола се включват регистрационен номер на животновъдния обект, собственик на ЖО, видът и броят на животните, отглеждани в него, както и размерът на разпределените пасищни площи в съответното населено място. Протоколът може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола освен ако съдът разпореди друго.

В своите мотиви от НОКА посочват масовата практика пасищата, мерите и ливадите да се отдават за ползване не в землищата, в които са регистрирани обектите, а далеч от тях. Освен това все още голяма част от имотите се дават на външни лица, които не отглеждат животни. Някои от тях се преотстъпват за ползване от други стопани, а субсидиите се получават от правоимащия.

От Асоциацията отново повдигат въпроса за списъци с класираните кандидати, което да гарантира справедлива и безпристрастна процедура за отдаването под наем или аренда на държавни или общински земи. Това ще позволи самоконтрол и ще спре измамите с виртуални обекти и животни.

Друго предложение е свързано с Параграф 15, ал.1, 3 и 4, които да придобият следното съдържание:

(1) Ползвателите, сключили договор за заем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд преди 24 февруари 2015 г., са длъжни в срок от 1 февруари 2022 г. да приведат договорите с изискванията на чл. 37 и, ал.1, 4 и 6.
(3) Договорите за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд, които не са приведени в съответствие в срока по ал.1 или 2 и чл. 37 и ал. 6 се прекратяват от кмета на общината, съответно Директора на Областна дирекция „Земеделие“.
(4) Кмет на община, съответно Директор на Областна дирекция „Земеделие“, който не прекрати договорите при условията на ал.3 и не съобрази отдаването им съобразно изискванията на чл. 37 и, ал.6, се наказва с глоба от 5 000 до 10 000 лв.    

От Асоциацията обмислят да направят още едно допълнение, свързано с балансираното разпределяне на имоти “в слой” и “извън слой”, научи Агри.БГ.