Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Министерски съвет, според които фермери, които не притежават животни няма да получават пасища от държавния (ДПФ) и общинския (ОПФ) поземлен фонд. Основната цел е отдаването под наем или аренда без търг на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд, само на животновъди.  
 
[news]
С промените в закона се въвежда изискването всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи. В случай, че до този срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им ще се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие“, а при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби. 
 
За лицата, придобили собственост върху сградите или съоръженията след настъпване на дължимостта на сумите за ползване на земята (след 9 февруари 2011 г.) е предвидено, че те дължат тези суми от датата на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията - до момента на придобиване на собствеността върху имота.
 
За лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организации по § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ след влизане в сила на този закон, е предвидено при подаване на заявление за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите и съоръженията, да представят към преписката документ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите или съоръженията, като при извършване на разпоредителната сделка със сградите и съоръженията, представят документ за платени суми за ползване на земята до момента на разпореждането с тях.
 
Предвиден е и предварителен административен контрол върху решенията на общинските служби по земеделие за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, който ще бъде осъществяван от определено със заповед на министъра длъжностно лице от МЗХ, което ще участва в състава на съответната общинска служба по земеделие и ще подписва решенията. Удължава се и срокът за изменение на решенията за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи от две на три години, при условията на чл. 14, ал. 7 от ЗСПЗЗ, като по този начин се осигурява по-дълъг срок за последващ контрол от страна на министъра на земеделието и храните върху административните актове, издадени от общинските служби по земеделие. 
 
Земеделският министър Десислава Танева призова депутатите промените в Закона да бъдат окончателно приети от НС преди ваканцията на народните представители. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!