От 10 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците", прилагана през 2020 г.

Пасища и хуманно отношение влизат в новия план за субсидиите

Приемът ще продължи до 28 февруари. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г.

Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 г. е 34 560 000 лв.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години.

Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици:
•    кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица);
•    родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица);
•    бройлери;
•    пуйки за угояване;
•    гъски;
•    патици (до 12-та седмица).

Земеделските стопани – птицевъди могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:
    • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.
   • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
    • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
    • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.