От общо 5 млн. лева ще могат да се възползват зърнопроизводителите за целеви кредит за производство на пшеница от реколта 2018. Кандидатстването за кредитите започва от 2 октомври и продължава до 15 ноември 2017 г.
 
 
Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Средствата се предоставят от бюджета на ДФ „Земеделие“ до изчерпване на финансовия ресурс. 
 
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена като максималният размер на кредита е 200 000 лв.
 
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.
  
Крайната дата за изплащане на средствата от ДФЗ е 20 декември 2017 г.