Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на до 1 100 000 лв. помощ de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“.

Финансовата подкрепа е по искане на браншови представители на сектора на месодайното говедовъдство, отчитайки неблагоприятните икономически условия към настоящия момент във връзка с повишените разходи за изхранване на животните и ръст на консумативите, използвани в първичното производство. Следва да се отбележи, че угояването и производството на телешко и говеждо месо, които са важен сегмент от икономиката, не са обект на подпомагане по интервенциите от Стратегическия план за развитие на селските райони 2023 - 2027 г.

Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда. 

Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца  включително, до навършване на 24 месеца.

Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 юни 2023 г. до 31 май 2024 г. Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо.

Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.