Установен е технически проблем в текущия прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Той засяга Приложение 2: „Основна информация за проектното предложение _ таблица на заявените разходи“ към Условията за кандидатстване.

Какво ни казахте: Теренните проверки позволяват на чиновниците да "творят"

В лист „Основна информация“, по-специално раздели: 1.1 „Вид на инвестициите“; и 1.4 „Кандидатствам за инвестиции в следния/те сектор/и:“, трябва да бъде избран знак „Х“ от падащото меню. Оказва се обаче, че той не е активен за избор при попълване на формуляра.

От Министерството на земеделието обясняват в стъпки как в двата случая този знак „Х“ може да се въведе ръчно.

За да се отстрани техническия проблем, Управляващият орган на ПРСР ще актуализира Приложение № 2 към Условията за кандидатстване, след което то ще бъде публикувано в ИСУН 2020 и на електронната страница на ресорното министерство.

Междувременно на 3 септември беше качен проект на насоките за кандидатстване по целевия прием по подмярка 4.2, който ще бъде само за кандидати от хранително-вкусовата промишленост. Инвестиционната стойност на един проект е до 300 000 евро, а общият бюджет достига 39,1 млн. лв.

Отделно на 7 септември са публикувани нови разяснения по насоките за кандидатстване по подмярката. От тях става ясно например, че недопустими за финансиране са проекти за преработката на диворастящи гъби и такива за производството на постни лозови сарми. 

Освен това производството на мелничарски продукти е допустима дейност, но производството на замразени банички – не. Не може да се изгражда и силозно стопанство за сушене на зърнени култури с цел последващата им продажба.

Друго любопитно уточнение засяга изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди, което е допустим разход по процедурата. Ако се касае за автономна фотоволтаична (соларна) система, за която са необходими акумулатори/батерии, за да може да функционира нормално и по предназначение, те също могат да бъдат финансирани.