Годишният доклад относно бюджета на ЕС за финансовата 2012 г. беше публикуван днес от Европейската сметна палата (ЕСП). Като независим одитор ЕСП завери отчетите на Европейския съюз за 2012 г., какъвто е случаят от финансовата 2007 година насам. За повечето разходни области от бюджета на ЕС обаче докладът установява, че действащото законодателство все още не се спазва изцяло, съобщава Europa.bg.

 

ЕСП призовава за преосмисляне на правилата на ЕС за разходване на средства и препоръчва да се опрости нормативната рамка. Вероятно програмният период 2014-2020 г. ще продължи да бъде по-скоро ориентиран към разходите и насочен към разпределяне и разходване на бюджета на ЕС, отколкото да се фокусира върху планираните ползи.

 

За бюджета на ЕС като цяло ЕСП изчислява вероятния процент грешки за извършените през финансовата 2012 г. разходи на 4,8 % (за 2011 г. този процент е 3,9 %). През 2012 г. всички области на оперативни разходи са съществено засегнати от грешки. Изчисленият процент грешки не е количествено изражение на случаите на измама или на разхищение на средства. Той представлява прогнозна стойност за средствата, които не е следвало да бъдат изплатени, тъй като не са били използвани в съответствие с приложимото законодателство.

 

Като типични грешки могат да се посочат изплащането на средства на бенефициенти или проекти, които не са допустими за финансиране, или закупуването на услуги и стоки и извършването на инвестиции без съответно прилагане на правилата за обществените поръчки. През 2012 г. ЕС е изразходил 138,6 милиарда евро, от които около 80 % се управляват съвместно от Комисията и държавите членки. Правилата за текущия разходен период 2007-2013 г. не предоставят много стимули за държавите членки да използват системите за финансово управление по-ефективно. Одитните констатации и становища на ЕСП са насочени към подобряването на финансовото управление на ЕС.

 

Най-засегнатата от грешки разходна област остава „Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“, при която вероятният процент грешки е в размер на 7,9 %, следвана от областите „Регионална политика, енергетика и транспорт“ с вероятен процент грешки в размер на 6,8 %. Увеличението на вероятния процент грешки е най-голямо за разходните области „Пазари и преки помощи в областта на земеделието“ и „Регионална политика, енергетика и транспорт“.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!