В петък, 5 октомври, стартира приемът на документи за реализация на пазара на мляко и/или млечни продукти.
 
 
Това касае земеделските стопани, които са подали заявления за подпомагане с директни плащания за Кампания 2018 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол от млечни породи и Схемата за обвързано подпомагане на биволи. 
 
Документите за доказване на количествата реализирано мляко и/или млечни продукти трябва да са издадени в периода от 01 октомври 2017г. до 30 септември 2018г. и представени в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в срок до 31 октомври 2018г. 
 
Земеделските стопани заявили подпомагане с директни плащания едновременно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол подават в същия срок декларация по образец за разпределение на приплодите. 
 
Изискването за реализация на мляко не се прилага за застрашените от изчезване породи говеда, както и за автохтонните породи овце-майки и кози- майки посочени съответно в Приложение №6 и Приложение №7 от Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.