От 1 декември 2025 г. се предвижда да започне прилагането на нов Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти. Той предвижда хармонизирана рамка за защита на наименованията на тези ценни занаятчийски и промишлени продукти за територията на ЕС, информират от Патентното ведомство. 

Новият регламент решава въпроса с липсата на законодателство в част от страните членки и наличието на различаващи се законодателни нормативи за закрила на географските означения (ГО) за занаятчийски и индустриални продукти при останалите. Ще бъде допълнена вече съществуващата система за закрила на географските означения на ниво ЕС, следвайки вече установения подход при закрилата им за селскостопански продукти, храни с традиционно специфичен характер и традиционни наименования за вина. 


Регламентът предвижда двустепенна система на производството по регистрация – национално и ниво Европейски съюз (ЕС), като ще бъдат определени ролите на отговорните органи, които ще поемат регистрацията и последващите вписвания на географските означения – на национално ниво и на европейско ниво от Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС). 

Европейската комисия (ЕК) пък ще има право да поеме случаи от значение за цялостната търговска политика на ЕС.
Националната фаза на регистрация предвижда отговорен орган, който следва да приема заявките, да проверява формалните изисквания, да организира производство по опозиция, след което да насочва заявката към европейската служба. От тук следва, че Законът за марките и географските означения (ЗМГО) ще претърпи промени, които ще отразят новите процедури, коментират от Патентното ведомство. 

Страните-членки следва да определят отговорен орган/и за сертифициране, в т.ч. организиране на процедура по сертифициране, мониторинг на пазара с цел откриване на злоупотреби и последващи контролни функции. Съществена ще бъде ролята на групите производители в процеса на подаване на заявленията и исканията за изменения на продуктовите спецификации.

Регистрираните на национално ниво географски означения за занаятчийски и промишлени продукти следва да бъдат прекратени, а страните членки следва да информират ЕК кои техни регистрирани географски означения биха искали да бъдат регистрирани и защитени по силата на новия регламент.