Има още месец до края на приема на проекти по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Обявената дата за край на подаването на проекти е 14 юни 2018 г. 
 
Общият бюджет за тази мярка е 22 млн. евро. 
 
От общо 280 отговорили на анкетата, 62,5% са посочили, че няма да се възползват от тази възможност. 
Малко на 7 процента са потвърдили участието си по мярката и дори вече са подали проектите си, а 20 на сто възнамеряват да го направят. 
 
От всички отговорили 10,36 процента вече имат реализиран проект по друга мярка и няма да участват с проект по мярка 6.1. 
 
 
Общият размер на помощта по мярката за помощ на млади фермери не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент, а изплащането на средствата става на два пъти под формата на единична премия:
първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели вкл. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро СПО (стандартен производствен обем).