Настоящата система от два стълба – директни плащания и Програма за развитие на селските райони (ПРСР) трябва да бъде заменена с механизъм, основан на четири основни инструмента. Това смятат от неправителствената организация Birdlife Europe, която се занимава с дивите птици, техните местообитания и глобалното биоразнообразие. 
 
 
Ето с какво трябва да се замени Първи и Втори стълб, според НПО-то:
 
- преходен инструмент за устойчиво развитие на селското стопанство - временни инвестиционни фондове (ограничени до двата финансови периода на ЕС), които трябва да осигурят на земеделските производители преминаване към екологично съобразен и икономически рентабилен  модел, който да им помогне да станат независими от публичните субсидии;
 
- инструмент за устойчиво развитие при храните - да се намали разхищаването на храни, да се осигури качествена храна за потребителите на разумни цени;
 
- инструмент за околната среда и биоразнообразието - централния фонд на ЕС за финансиране на около 75% от разходите за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда (например Натура 2000) фонд, създаден по ръководството на  органите по опазване на околната среда, със специален минимален бюджет от 15 милиарда евро годишно, който следва да възнагради специфичното действие пpи  биоразнообразието,  предприето от земеделските стопани и лесовъди;
 
- място за природозащитен инструмент - схема за плащания на базата на площ, достъпна за по-голямата част от земеделските стопани, при която се  отделя различен процент от всяко стопанство за екологосъобразни  и природозащитни елементи.
 
Очаква се Европейската комисия да очертае  широкия предмет на своите предложения за новата ОСП в края на ноември 2017 година, което ще бъде последвано oт официални законодателни предложения през 2018 година.