Страните-членки на ЕС запазват позицията си на основен пазар за българските селскостопански стоки. Към тях са насочени близо 2/3 от аграрния експорт, показват предварителни данни за първото полугодие на тази година, публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

От субсидиране към данъчно облагане на сектор Месо

Износът на селскостопански стоки към ЕС през шестте месеца на 2017 г.  се оценява на 1.055 млрд. евро или 65.3% от външните доставки от сектора, които са на стойност 1.615 млрд. евро.

Наблюдава се обаче спад на аграрния експорт спрямо същия период на 2016 г. Тогава доставките за ЕС са били за 1.105 млрд. евро при общ обем на тази група 1.706 млрд. евро.

В същото време се увеличава вноса на селскостопански продукти от ЕС. Стойността му се повишава от 1.041 млрд. евро през първото полугодие на 2016 г. на 1.213 млрд. евро през същия период на тази година. Делът на импорта от ЕС в общия внос на аграрни стоки у нас се запазва почти без промяна – 78%.

Намалението на износа в съчетание със значителното увеличение на доставките отвън води до отрицателна стойност на търговското ни салдо с ЕС за тази стокова група. През първото полугодие на 2016 г. експортът ни е бил на плюс с 64 млн. евро, докато по същото време на тази година вносът взима превес със 158 млн. евро.

„Общо за периода обменът на селскостопански стоки със страните от ЕС възлиза на 2.268 млн. евро, представлявайки 71,5% от общия аграрен стокообмен на страната“, отбелязват експертите на МЗХГ.

„Това е със 122 млн. евро или 5,7% над нивото от първото шестмесечие на 2016 г., поради увеличение на доставките от ЕС с 16,5%, докато изпращанията от България намаляват с 4,5%“, отчитат още от ведомството.

Основни партньори на България в търговията със селскостопански стоки сред страните от ЕС през първата половина на 2017 г. са Гърция, Румъния, Германия, Полша, Нидерландия, Италия, Франция и Испания.

Най-голям дял от износана аграрни стоки в стойностно изражениеенасочен към Гърция – 25,6%, Румъния – 18,1% и Германия – 9,6%.

Водещи доставчици на селскостопански стоки от държавите-членки на ЕС за българския пазар са Румъния – 17,1%, Гърция – 13,2%, Германия – 13% и Полша – 10,2%.

Съседните Гърция и Румъния представляват общо 36,5% от аграрния стокообмен на България с ЕС, като формират 43,7% от износа низа ЕС и 30,3% от националния вносна селскостопански стоки от Съюза.