Въз основа на съществуващите компенсационни фондове се създава Фонд на публичните складове за съхранение на зърно, съобщиха от правителствената информационна служба. Основната му цел е да гарантира вземанията на вложителите по договори за влог на зърно и на легитимираните държатели на складови записи, издадени от публични складове, участници във фонда. Създаването на единен гаранционен фонд ще допринесе за набирането на по-голям финансов ресурс за покриване на евентуални неблагоприятни събития и ще даде по-голяма сигурност на вложителите при използване на системата за кредитиране със складови записи. Сигурността на системата ще даде възможност за нейното по-пълно използване от страна на зърнопроизводителите (особено в началото на жътвените кампании) и регулирането на пазара и търговията със зърно в страната. Гаранционният фонд ще акумулира по-голям финансов ресурс, който ще поддържа стабилна и ефективна системата за издаване на складови записи по договори за влог на зърно.
 
Фондът се създава с приетата от правителството Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции (на основание изменения и допълнения на чл. 9а, ал. 3. и § 1а от Допълнителните разпоредби от Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ. бр. 54 от 13.06.2008 г.).
 
С Наредбата се определят основните функции на Гаранционния фонд; дава се яснота на редица спорни въпроси, възникнали в практиката на досега съществуващите компенсационни фондове относно възстановяването на направените от публичните складове вноски при излизане от системата. Определя се редът за прекратяване на участие във фонда, регламентират се условията, при които фондът ще покрива възникналите щети.