Помощта за събиране на реколтата от грозде на зелено да е процент от общите разходи, а не от разходите за бране. За това настояват от Национално сдружение на българските лозари (НСБЛ) в своето становище относно измененията на Наредба № 6 по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.:

Още плащания идват в края на седмицата

От сектора заявяват, че не приемат редакцията на чл. 80, ал.1, съгласно която максималният размер на финансовата помощ за мярка "Събиране на реколтата на зелено е процент само от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката. 

“Считаме, че при определяне на размера на финансовата помощ не е правилно да се взимат предвид само преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете. Защото целта на тази мярка е да компенсира гроздопроизводителите за това, че няма да получат доход от добив на грозде. Но разходите по отглеждането на лозята извън брането, било то на зелено или на зряло, са едни и същи, агрументират се от асоциацията. 

В становището се припомня, че няма как да не се поддържат лозята в добро агротехническо състояние, тъй като с това биха се нарушили правилата за финансиране, а също и да не се провежда растителна защита и пролетна резитба. 

Тоест всички разходи се извършват, а накрая се компенсира само разхода по бране на зелено, което автоматично отказва лозарите от участие по мярката, категорични са от браншовото представителство.

Според асоциацията, за да има смисъл мярката и да е работеща, трябва всички разходи да бъдат отчетени. "Така и тези бенефициенти, които са имали нисък добив през предходните години или са с по-млади лозя, ще бъдат в по-голяма степен компенсирани. При положение, че лозарите сме единствени, които не получаваме и национално доплащане дори, то тази мярка е шанс да се съхрани отрасъла поне тази година”, допълват от НСБЛ. Като доказателство те представят и технологична карта на разходите в производството без включено бране и дейности, свързани с плода. Общата калкулация показва 5 337 лв./ха разходи.

Одобрените по мярката преки разходи за бране на зелено са 1 155,48 лв./ха. За нас те са крайно недостатъчни. Считаме, че трябва да са 3 850,00 лв., защото като преки разходи могат да бъдат приети промушвания, кършене, филизене, пръскане с цел заздравяване на раните от премахването на гроздовете, дисковане или заораване на отстранените гроздове с цел предотвратяване на гъбични болести  и други“, категорични са от асоциацията.

Предложението за изменение на чл. 80, ал. 2, което от НСЛБ дават, е: „Преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете са в размер на 3 850,00 лв./ха.“, като поясняват: 

За да е работеща мярката, пределният размер на финансовата помощ трябва да бъде 5000,00 лв./ха, а не предложените 3410,74 лв./ха.

Предложението им обаче не беше прието от министерството с мотива, че начина на изчисляване на финансовата помощ е регламентиран в приложимото европейско законодателство и не позволява допълнително разширяване на определения алгоритъм: финансовата помощ не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи. От ведомството също така припомнят, че поради пандемията от Ковид този процент е увеличен на 70% за 2020 и 2021 г. и добавят:

„Предложените от вас операции (ремонт на телени конструкции, борба с плевелите, торене, амортизация, обработка на почвата и т.н.) не отговарят на регламентираната формула, тъй като не попадат в нито един от двата компонента, на базата на които финансовата помощ се сформира: преки разходи по отстраняване (изрязване на зелените гроздове) и загуби на приходи от отстраняването (приходи от продажба)".

Заключението на министерството е, че предложените операции представляват обичайни агротехнически мероприятия за поддържане на лозето в добро състояние, което е задължително условие за кандидатстване и по двете мерки от програмата – „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Събиране на реколтата на зелено“.