Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти трайни насаждения с орехи организира община Добричка. Той ще се проведе на 10 септември от 9:00 ч. в административната сграда на общината.

Готови ли сте за проверки на пасищата?

Участниците ще наддават за орехови масиви в 24 населени места. В отделните землища ореховите дръвчета са разположени край пътя, в селата или са в обособени парцели.

Стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена. 

С най-висок "старт" ще започне търгът за терен в село Ново Ботево, в което е обявен масив от 20 дка с начална сума от 804 лв. В село Златия наддаването ще започне от 750 лв. за парцел със 150 орехови дървета, а в село Бенковски – от 729 лв. за имот от 18 дка. 

Най-малки са парцелите в селата Вратарите – 13 дръвчета, Камен – 15 дръвчета, Танево – 16 дръвчета. В тях наддаването ще започне съответно от 65 лв., 75 лв. и 80 лв. Оглед на имотите, обявени за таен търг, може да се извърши всеки ден съвместно с  кметовете и кметските наместници по места. 

Документите за участие в търга се поставят в непрозрачен плик, адресиран до община Добричка, стая 105, поясняват от администрацията. Върху него се изписва имотът, предметът на търга, населеното място, дата, час и името на участника в наддаването – съответно физическо лице или фирма. Пликовете се завеждат в деловодството на общината не по-късно от два работни дни преди обявената дата за тайния търг, т.е. до 17 ч. на 7 септември. 

В случай на дублиране на офертите от двама участника за един и същи имот с орехови насаждения, то тогава започва явно наддаване, което ще стартира от обявената от кандидатите цена.