До края на януари около 2 000 земеделски производители ще получат директните си плащания за площ обработваема земя по кампания 2008, информират от аграрното министерство.


Срокът за плащане на субсидиите е от 1 декември 2008 г. до 1 юли 2009 г. Държавният поземлен фонд възлиза на около 235 000 хектара земеделски земи - частна държавна собственост, като директорите на областните дирекции "Земеделие" организират процедурите по ползване и разпореждане с тях на територията на 28-те административни области на страната.
На научни институти, селскостопански техникуми, училища, разсадници и други безвъзмездно са предоставени 15 000 хектара от поземления фонд, като ежегодно се правят проверки за ползването им по предназначение.


Предоставянето на земи от фонда под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс, информира министърът. Такива процедури се откриват ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните до 31 март. Общият размер на земите от държавния поземлен фонд, за които са сключени договори за наем или аренда с физически и юридически лица е около 70 000 хектара, показва докладът на МЗХ. Най-висок е делът на предоставените за дългосрочно ползване държавни земи в областите Плевен, Добрич, Разград, Русе и Силистра.


През 2008 г. със заповед на министъра на земеделието и храните са определени 26 206 хектара държавни мери и пасища, които да бъдат предоставени за общо ползване на собственици на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, сочи докладът на МЗХ. Признато е правото на оземляване на 29 000 безимотни и малоимотни граждани и домакинства с около 21 000 хектара от поземления фонд.


За изтеклата година е разрешено със заповеди извършването на 163 замени, при които е отстъпено правото на собственост на земи от държавния поземлен фонд в размер на 4 104 хектара на стойност 26 971 700 лв., в резултат на което са придобити в приход на фонда земеделски земи в размер на 4 632 хектара на стойност 28 936 435 лева.