През месец април и май бяха организирани информационни събития в градове Добрич, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел, Генерал Тошево и Балчик. Над 130 души бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури по Оперативните и Транснационални програми, Програма за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за 2018 г.

Преведени са 30 млн. лева за протеинови културиПреведени са 30 млн. лева за протеинови култури

На всички срещи изключителен интерес имаше към подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, където допустими кандидати са земеделски стопани от 18 до 40 години със стопанство от 8 000 до 16 000 СПО.

Представени бяха подмерките на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“, насочени към предотвратяване и  възстановява на горите от пожари, природни бедствия  и катастрофични събития, инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукти.

В черноморските общини – Шабла, Каварна и Балчик, експертите от центъра презентираха Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020, чиято цел е подобряване на  конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, насърчаване на предприемачеството в сектор „аквакултури“, безопасни условия на труд в предприятията, инвестиции във възобновяеми енергийни източници и др. Към момента са отворени процедурите 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ и 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ с краен срок за кандидатстване 12.07.2018 г.

На срещите в Балчик и Генерал Тошево, изпълнителния директор на Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево инж. Росица Попова представи подмерките заложени в одобрената многофондова стратегия. Освен подмерките, които се обявяват и на национално ниво по ПРСР, в стратегията на МИГ-а, е добавена и мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“, която ще подкрепя и инвестиции за организиране и провеждане на събития като празници, чествания, фестивали и др., представящи културно и природно наследство, с акцент върху нематериалното наследство. 

Със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ МИГ-а ще финансира дейности за осигуряване на достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда както и насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост. С бюджет от ОПИК, в размер на 1 955 800 лв. ще бъдат подкрепени малките и средни предприятия на територията на общините Генерал Тошево и  Балчик.

На срещите бе разяснено  стъпка по стъпка подаването на проектното предложение в модула „Е-кандидатстване“ - регистрация и създаване на потребителски профил, попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатстване и прикачване на необходими приложения към него.

Присъстващите оцениха положително полезността от такива информационни срещи и проявиха интерес за участие в други събития и посещения на място в офиса на Областния информационен център - Добрич за по-подробни разяснения и възникнали въпроси.