Държавен фонд „Земеделие“ стриктно спазва изискванията, правилата и критериите, заложени в Наредбата за прилагането и администрирането на Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. До момента са одобрени 303 заявления по Училищните схеми. От тях 120 са за доставки на млечни продукти в 3 261 учебни заведения, а 183 са за доставки на плодове и зеленчуци в 3 511 училища и детски градини. 
 
 
В периода 01 май – 06 август 2018 г. се проведе прием на заявления за доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. По време на приема нормативната уредба беше променена. Бяха въведени нови изисквания към училищата, както и нови критерии към заявителите. Промените в междуведомствената наредба, разписана между МЗХГ, МОН и МЗ, влязоха в сила с Постановление на Министерски съвет № 101 от 20 юни 2018 г. 
 
В наредбата подробно са разписани реда и условията за прилагане на училищните схеми, както и кой има право да кандидатства за доставките в учебните заведения. В чл. 13 на същия нормативен акт се казва, че заявители по схемите могат да бъдат самите учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, както и общините, на чиято територия се намират училищата. В схемите могат да се включат като доставчици не само производители на плодове и зеленчуци, но и организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, които са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 
 
Учебните заведения могат да участват във всяка една от схемите самостоятелно или чрез един или повече заявители. Когато училищата и детските градини искат да работят по схемите самостоятелно или чрез общините, те трябва да проведат процедура за избор на изпълнител съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
 
По училищните схеми са останали за одобрение само заявления, по които ДФЗ писмено е изискал допълнителна информация от доставчиците. Въз основа на отговорите, чакащите заявления ще бъдат приключени с акт на одобрение или с отказ за участие в схемите.