Със заповед на министъра на земеделието № РД 09-228 от 28.02.2020 г. е одобрен окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2019. 

ДФЗ пусна окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане” - Кампания 2019

Заповедта е публикувана в „Държавен вестник“, брой 21 от 13 март 2020 г., в изпълнение чл. 33a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Посредством личните си профили в Системата за електронни услуги на ДФЗ, регистрираните земеделски стопани, които са подали възражения от 2 до 13 декември 2019 срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от извършеното разглеждане.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред съответния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й.