Земеделският министър Румен Порожанов е одобрил със заповед окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2018, съобщиха от ведомството.
 
 
Заповедта е публикувана в днешния брой на „Държавен вестник“.
 
Фермерите, които са подали възражения в периода 17 декември 2018 г – 7 януари 2019 г. срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), секцията за генериране на възражения и чрез Система за електронни услуги – ДФЗ.
 
Въз основа на данните ще се извършат задължителните кръстосани проверки на подадените през 2018 г. заявления за подпомагане и ще се направи окончателната оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания.
 
ДФЗ - Разплащателна агенция има право да извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ, допълниха от министерството.
 
Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е преведена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.
 
С друга заповед на министъра е одобрен и слоят „Постоянно затревени площи” (ПЗП), за 2019 г. Той е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока от 1 септември миналата година до 31 януари тази година повече от 60 искания от физически или юридически лица и общини за изключване или включване на конкретни имоти в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.
 
Данните за двата слоя са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2019 г. и са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХГ.
 
Заповедите подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14-дневен срок до 22 март тази година включително.