Одобрен e окончателен слой Постоянно затревени площи за Кампания 2018, съобщиха от ресорното министерство. 
 
 
Слоят е одобрен със заповед № РД 46-140 на министъра на земеделието, храните и горите, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок, до 16 март 2018 г. включително.
 
Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили в срока 01.09.2017 г. - 31.01.2018 г. над 80 искания от физически или юридически лица и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията.
 
Данните са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2018 година и са публикувани в цифров вид на сайта на МЗХГ.