Над 20 жители на добруджанските села Крушари, Габер, Северняк и Коритен посетиха изнесената приемна на Областния информационен център – Добрич. Експертите разясниха актуалните процедури по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. 

Новият прием по подмярка 4.1 дава приоритет на животновъдите

На информационния щанд в община Крушари бяха дадени отговори на въпросите какъв е начинът на кандидатстване, какви са изискванията към бенефициентите и допустимите инвестиции. Част от посетителите споделиха ефекта от реализираните европейски проекти и изразиха желание да стартират собствен бизнес.

Най-голям интерес е проявен към стартиралата подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“. Крайният срок за кандидатстване изтича на 23 декември 2019 г. Проектни предложения по нея могат да подават стопанства със стандартен производствен обем от 6000 до 7999 евро. 

До края на годината се очаква да стартират две нови подмерки. Това са подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във вериги на доставки“. 

Представените две мерки са актуални, тъй като са насочени към финансиране на дейности за предотвратяване на заразните болести в животновъдните стопанства. Втората мярка засяга изграждането и функционирането на местни пазари.

Посетителите се интересуваха и за предстоящите за отваряне през 2020 г. подмерки, финансиращи животновъдната дейност. През първото тримесечие е планирано да стартират подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. 

Двете подмерки ще подкрепят икономическото развитие и модернизиране на животновъдните стопанства. По-късно през месец април 2020 г. фермерите ще имат възможността да подобрят икономическата си ефективност чрез подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Представители на местната власт и читалищата потърсиха възможности за изграждане и развитие на административния капацитет, както и повече подробности за предстоящия прием по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в селата“ от ПРСР 2014–2020. 

Предстои МИГ „Тервел – Крушари” да започне прием на проектни предложения по мярка 19.7.6 „Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в територията“.