До края на 2015 г. се очаква запазване на тенденциите за увеличаване на броя на биологичните оператори и размера на площите в система на контрол, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. В „Аграрен доклад 2015“ от Министерството на земеделието и храните посочват благоприятния ефект на Мярка 11 за устойчивото развитие на селските райони.
 
Пазарът на биологични продукти в ЕС и в световен мащаб се развива динамично, като независимо от условията на криза, бележи постоянен ръст.
 
Реформите в Общата селскостопанска политика за програмния период 2014 – 2020 г. предвиждат 30% от директните плащания да бъдат отделени за т. нар. „зелени директни плащания”. Биологичните производители ще получават безусловно „зелени директни плащания” за площите в система на контрол. Развитието на земеделието в Европейския съюз след 2014 г. и финансирането му е все по-тясно свързано с темата екология и устойчиво използване на природните ресурси. 
 
В съответствие с европейското законодателство в областта на подпомагане на развитието на селските райони, България е разработила отделна мярка: 11 „Биологично земеделие” в рамките на новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. В рамките на тази мярка ще се изпълняват две подмерки:
 
Подмярка 11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за хектар ИЗП;
Подмярка 11.2 Плащания за поддържане на биологичното земеделие за хектар ИЗП.
Очаква се мярката да има положителен ефект и принос към устойчивото развитие на селските райони, като допринася за околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата и подкрепата на малки и средни ферми, повечето от които са семейни.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!