ОД Земеделие - София град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи под наем от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури, за срок от една стопанска година - 2016-2017 г.  ОД Земеделие - София ще предостави 18 броя имоти с обща площ от 210.762 дка.
 
 
Парцелите са в 11 землища, както следва: Най-много имоти се отдават в землището на Враждебна - 2 броя имоти, с обща площ от 116.318 дка и в землището Гнилене - 3 броя имоти, с обща площ от 33.401 дка. В землището на Кумарица се отдават 3 броя имоти - 28.264, Курилово - 1 имот с обща площ 13.059, Казичене - 1 имот - 8.355 дка, Чепинци - 3 броя имоти, с обща площот 4.560, Кубратово - 1 имот, 2.737 дка, в землището на Сухиндол се отдава 1 имот, с обща площ от 2.081 дка, Обеле - 1 имот - 1.017 дка, Вердикал - 1 имот с 0.540 дка и в землището на Горна баня се отдава 1 имот, с обща площ от 0.430 дка, посочват от ОД Земеделие - София град.
 
Търгът ще се проведе на 19 юли 2016 г. Срокът за получаване и подаване на документацията е от 16 юни до 15 юли 2016 г. вкл.