Във Враца започва кандидатстването в първата тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2020-2021 година. 

Необработваемите земи: Пет пъти по-малко за десетилетие

Със заповед на директора на Областната служба по земеделие се дава ход на участието и наддаването, което ще е тайно. Земите се отдават за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси.

Свободните земеделски площи за Област Враца общо са 1143  с размер 12746,321 дка.

Земите от ДПФ са подробно описани по общини, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем/аренда), срок на предоставяне, и начална тръжна цена обявени от ОД „Земеделие” –  гр.Враца. Може да видите списъка тук.

В търга могат да участват само регистрирани земеделски производители без значение дали са физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени със Заповед от 20 март на министъра на земеделието. 

Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

Това съотношение важи както за отглеждане на едногодишни полски култури, така и за многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси. Плащанията ще се приемат само в български лева и по банков път по сметка на ОД „Земеделие”.

Документите и указанията за участие в търга се получават от ОД „Земеделие” – Враца, адрес: гр.Враца, бул. „Христо Ботев” № 78, ет.1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа и от интернет страницата на дирекцията. Пак там се подават и попълнените документи за участие в търга.

Срокът за подаване на документи е до 22.06.2020 г. включително.

Търгът ще се проведе на 29 юни в сградата на ОД “Земеделие” – Враца със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Резултатите ще бъдат оповестени чрез списък на информационното табло на дирекцията.

От ведомствената служба уточняват, че в случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях ще се провежда търг с явно наддаване с началната цена предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на един лев.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Костадинов: Пшеницата в Добруджа не е добре, но пролетниците се държат

Фермер: Субсидиите за плодове са добри, но идват късно

Тревоги за субсидиите: Какви заплахи се крият в новите стратегии?