Община Кюстендил обяви търг за аренда на 205 дка овощни градини. Със заповед на кмета на 23 юли 2015 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Общината е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи:
 
1. Отдаване под аренда за срок от 10 години за създаване на трайни насаждения на земеделски имот № 005081 в землището на с. Търсино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята Х, находящ се в местността „Церо” с общ размер 57,632 дка, актуван с Акт за общинска собственост №3775/09.04.2015 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;
 
2. Отдаване под аренда за срок от 10 години за създаване на трайни насаждения на Земеделски имот № 006048 в землището на с. Търсино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята Х, находящ се в местността „Пръчло” с общ размер 42,705 дка, актуван с Акт за общинска собственост №3774/09.04.2015 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;
 
3. Отдаване под аренда за срок от 10 години за създаване на трайни насаждения на Земеделски имот № 007057 в землището на с. Търсино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята Х, находящ се в местността „Водницата” с общ размер 105.245 дка, актуван с Акт за общинска собственост №3581/05.09.2014 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;
 
Ако кандидатите не се явят, ще се проведе повторен търг на 30 юли 2015 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
 
От Общината уточняват, че тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
 
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
 
Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22 юли 2015 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29 юли 2015 година.
  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!