Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане проекта на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Бележки и коментари по проекта на ЗПЗП могат да се подават на ел. адрес: [email protected]

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

(обн. ДВ. бр.58 от 1998г., изм. ДВ. бр.79 и бр.153 от 1998г., ДВ. бр.12, бр.26, бр.86 и бр.113 от 1999г., ДВ. бр.24 2000г., ДВ. бр.34 и бр.41 от 2001г., ДВ. бр.46 и бр.96 от 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 2004г., изм. ДВ. бр.14 и бр.105 от 2005г., ДВ. бр.18, бр.30, бр.34, бр.59, бр.96 и бр.108 от 2006г., ДВ. бр.13 и бр.59 от 2007г., ДВ. бр.16, бр.36, бр.43 и бр.100 от 2008г., ДВ. бр.12, бр.32, бр.82 и бр.85 от 2009г.,ДВ. бр.59 от 2010г., ДВ. бр.8 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 2012г., ДВ. бр.15, бр.66 и бр.101 от 2013г.)

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.1 думите „за производството на непреработена и/или преработена земеделска продукция с цел продажба и изпълнението на мерките, включени в Националния план за развитие на земеделието и селските райони” се заличават.

2. В т.6 думите „схемата за единно плащане на площ” се заменят със „схемите за директни плащания”.

§ 2. В чл.2, т.4 думата „екологичното” се заменя с „биологичното”.

§ 3. В чл.2в се правят следните изменения:

1. В ал.1, т.2 думите „специализирано звено” се заменят със „специализирана дирекция”.

2. В ал.2 и ал.3 думите „специализираното звено” се заменят със „специализираната дирекция”

3. Алинея 4 се отменя.

§ 4. В чл.2г се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал.1 се създава т.3:

„3. Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”.

2. В ал.3 след думите „периода 2007 - 2013 г.” се добавя „и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”, думата „одобрява” се заменя с „одобряват" и думата „изпълнява” се заменя от „изпълняват”.

3. В ал.4 думите „в два национални ежедневника” се заличават.

§ 5. Създава се чл.2д:

„Чл. 2д. (1) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се определя с решение на Министерския съвет.

(2) Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може да делегира чрез договор част от функциите си и на други структури.”.

§ 6. В чл.4 думата „производители” се заменя със „стопани”.

§ 7. Член 5 се отменя.

§ 8. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1 думата „производители” се заменя със „стопани”.

2. Създава се ал.3:

„(3) Земеделските стопани регистрирани по реда на ал. 1 представят периодично в областните дирекции "Земеделие" информация за дейността си.”.

§ 9. В чл.8 думата „производители” се заменя със „стопани”.

§ 10. Създава се чл.9б:

„Чл.9б. Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания, както и наредби по прилагането на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г...”.

§ 11. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Министерството на земеделието и храните създава Система за съвети в земеделието, съгласно законодателството на ЕС, която включва Националната служба за съвети в земеделието към министъра на земеделието и храните и лица, които предоставят съвети на земеделските стопани.

(2) Националната служба за съвети в земеделието предоставя на земеделските стопани съвети, по въпроси свързани със:

1. задълженията на ниво земеделско стопанство, произтичащи от законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние;

2. земеделските практики от полза за климата и околната среда и поддържането на земеделската площ във връзка с директните плащания;

3. мерки на ниво индивидуално стопанство, предвидени в програмите за развитие на селските райони, насочени към модернизиране на стопанства, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновация, пазарна ориентация и насърчаване на предприемачеството;

4. изискванията на равнище бенефициенти, в изпълнение на член 11, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OB L 327, 22.12.2000 г.);

5. изискванията на равнище бенефициенти,, в изпълнение на член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309/1, 24.11.2009 г.), по-специално спазването на общите принципи на интегрираното управление на вредителите, както е посочено в член 14 от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309/71, 24.11.2009 г.);

6. управлението на земеделските стопанства;

7. участието в схемите за директни плащания и за пазарна подкрепа;

8. участие в мерките за развитие на селските райони;

9. дейностите на земеделското стопанство в областта на растениевъдството и/или животновъдството .

(3) Предоставянето на съвети от НССЗ по ал. 2 се финансира от националния бюджет, по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и от други финансови източници.

(4) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа база данни за лицата, които предоставят съвети на земеделските стопани. Условията и реда за събиране и съхранение на базата данни е уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

(5) Лицата по ал.2 осигуряват на земеделските стопани съвети най-малко по един от въпросите в ал.2, т.1.”. 

§ 12. В чл.10а след думата „производители” се поставя запетая и се добавя „организации на производители и групи производители”.

§ 13. В чл.11 се правят следните изменения:

1. В ал.2, т.2 се отменя.

2. Алинея 3 се отменя.

3. В ал.4 думата „производители” се заменя със „стопани”.

§ 14. В чл.11а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1, т.1 след думите „решение по” се добавя „заявления за подпомагане и”.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Информацията свързана с плащания се публикува и оповестява в съответствие с правилата на законодателството на ЕС за прозрачност и защита на личните данни.”.

§ 15. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) в т.3 думата „частни” се заличава.

б) в т.5 след думата „отглеждането” се добавя „на животни”.

в) точка 12 се отменя.

г) в т.13 накрая се добавя „и на пазари на производители”.

2. В ал.2:

а) в т.1 след думата „земеделски” се добавя „стопани и”.

б) т.2 и т.6 се отменят.

3. В ал.6 накрая се добавя „в съответствие със законодателството на Европейския съюз”.

4. В ал.7 накрая се добавя „или въз основа на подадени заявления за подпомагане”.

§ 16. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и ал. 3 за изпълнение на дейностите по чл. 12, въз основа на схеми и мерки за подпомагане.”.

§ 17. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) точки 5, 10 и 11 се отменят.

б) създава се нова т.14:

„14. средства от европейските земеделски фондове;”.

в) досегашната т.14 става т.15.

2. В ал.2, т.1 след думите „чл. 12” се добавя и дейността му като Разплащателна агенция;”. 
§ 18. В чл.15 думите „чл. 14, ал. 1, т. 1, 3 и 5” се заменят с „чл. 14, ал. 1, т. 1 и 3”.

§ 19. В чл.16 думите „по Програмата САПАРД” се заличават.

§ 20. В чл.18, ал.2 думите „министърът на икономиката и туризма” се заменят с „министърът на икономиката”. 

§ 21. В чл.19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1:

а) в т. 2 думите „определя броя и” се заличават.

б) в т.6 след думата „доплащания” се добавя и за преходна национална помощ;”.

2. Създава се нова ал.4:

„(4) Решенията на Управителния съвет се публикуват на интернет страниците на фонда и на Министерство на земеделието и храните.”.

3. Досегашната ал.4 става ал.5.

§ 22. В чл.20а се създава ал.3:

„(3) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз и/или националното законодателство, на заместник изпълнителните директори, както и на директорите на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, съобразно териториалната им компетентност.”.

§ 23. В чл.27, ал.2 думите „изцяло финансирани от държавния бюджет” се заменят с „за подпомагане”.

§ 24. В чл.30 се правят следните допълнения:

1. В ал.2:

а) в т.1 след думата „подпомагане” се добавя „и на исканията за плащане”;

б) създава се т.5:

„5. компютъризирана база данни.”.

2. В ал.4, т.1 думите „по т. 1 и 4” се заменят с „по т. 14 и 5”.

§ 25. В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Системата за регистрация на кандидатитена заявленията за подпомагане и на исканията за плащане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистри на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане.”.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Регистрите на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане съдържат данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика, за подадените искания за плащане и за отпуснатата помощ.”.

§ 26. В чл.32, ал.4 думите „да разпечатат попълненото заявление” се заличават.

§ 27. В чл.33 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.2 думите „цифрови ортоизображения с дигитализирани физически блокове” се заменят с „цифрова ортофото карта за територията на страната”.

2. В ал.3 се създава т.3:

„3. други цифрови географски и атрибутивни данни за определени територии и площи от страната, които са от значение за администрирането на схеми и мерки за подпомагане.”.

§ 28. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. Системата за идентификация и регистрация на животните се създава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г.) и Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г.). за идентификация и регистрация на животните.”.

§ 29. В чл.35 се създават ал.3 и ал.4:

„(3) Националната агенция за приходите предоставя на Държавен фонд „Земеделие” необходимата данъчна и осигурителна информация за извършване на административни проверки по схемите и мерките за подпомагане, които се прилагат от фонда.

(4) За целите на подпомагането на земеделските стопани, Националната агенция за приходите и Държавен фонд „Земеделие” обменят информация при условия и по ред, определени в сключена между тях инструкция за взаимодействие.”.

§ 30. В чл.37се правят следните изменения и дoпълнения:

1. В ал.2 се създава второ изречение:

„Административните проверки се извършват автоматично, като резултатите от тях се отразяват само в административния акт, с който се взима решение по чл.11а, ал.1, т.1 по заявленията за подпомагане.”.

2. В ал.3 думите „най-малко 5 на сто” се заменят с „контролна извадка”.

§ 31. Заглавието на Глава четвърта се изменя така:

„Глава четвърта. ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ”.

§ 32. Създават се чл.38а, чл.38б и чл.38в:

„Чл. 38а. (1) Прилагат се следните схеми за директни плащания:

1. Схема за единно плащане на площ;

2. Схема за преразпределително плащане;

3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);

4. Схема за млади земеделски стопани;

5. Схеми за обвързано с производството подпомагане;

6. Схема за дребни земеделски стопани;

7. Специално плащане за култура - памук.
(2) Прилагат се схемите за преходна национална помощ, които са нотифицирани за съответната календарна година при условията и по реда на чл.37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347/608 от 20.12.2013 г.) /Регламент (ЕС) № 1307/2013/.

(3) Схемите по ал.1 и ал. 2 се прилагат в съответствие с изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

2. Делегиран Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.) /Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията/;

3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (ОВ L 181/74 от 20.06.2014 г.) /Регламент (ЕС) № 641/2014 на Комисията/.

(4) Министърът на земеделието и храните определя с наредба специфичните условия за прилагане на схемите по ал. 1 и 2, както и критериите за прилагане на чл.43, ал.4, чл.43а, ал.2 и чл.43б, ал.2.

Чл. 38б. (1) Директни плащания по схемите, посочени в чл.38а, ал. 1, не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл.9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 не са активни земеделски стопани .

(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридически лица, които:

1. експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;

2. са държавни или общински администрации или техни поделения.

(3) Физическите и юридически лица по ал. 2 се считат за активни земеделски стопани, когато докажат някое от следните изисквания:

1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на постъпленията на лицето;

2. общият размер на постъпленията, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета (1/3) от общия размер на постъпленията на лицето;

3. Кодът на икономическа дейност на търговеца сочи, че основната му дейност е упражняване на селскостопанска дейност

4. земеделският стопанин - физическо лице е регистриран по чл.7 и се осигурява като такъв.

(4) Активни земеделски стопани са физическите и юридически лица, за които е установено, че:

1. постъпленията от селскостопанска дейност на лицето са най-малко от 1/3 от общите му постъпления за годината;
2. основната дейност на търговеца съгласно неговия Код на икономическа дейност е упражняване на селскостопанска дейност.

3. земеделският стопанин - физическо лице е регистриран по чл.7 и се осигурява като такъв.

(5) Алинеи 2 и 4 не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

Чл. 38в. (1) Не се изплащат директни плащания, когато отговарящата на условията площ на стопанството е под 0,5 хектара.

(2) Земеделските стопани, които притежават по-малко хектари от посочените в ал. 1, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през календарната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.

(3) Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане е 0,1 хектара.”.

§ 33. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. Схемата за единно плащане на площ се прилага до 31.12.2020 година.”.

§ 34. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1, 2 и 4 се отменят.

2.Алинея .3 се изменя така:

„(3) Министърът на земеделието и храните определя с наредба общи и регионални критерии за постоянни пасища, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, и допълнителните критерии относно извършване на земеделска дейност по чл. 4, б. „в” от Регламент (ЕС) № 1307/2013..”.

§ 35. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1, изречение първо се изменя така:

„Земеделските стопани, могат да кандидатстват за подпомагане по схемите в чл.38, ал.1 и ал.2, когато са регистрирани съгласно чл.7 и когато ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане.”.

2. В ал.3 се добавя изречение трето:

„Данните по ал.2, т.4, т.5 и т.7 се регистрират в софтуерния продукт служебно.”.

§ 36. В чл.42 ал.1 думите „обнародва в "Държавен вестник" се заменят с „публикува на интернет страницата на министерството.”.

§ 37. Член 43 се изменя така:

„Чл.43.(1) Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по Схемата за единно плащане на площ, се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година.

(2) Не се извършват плащания по Схемата за единно плащане на площ, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година.

(3) Преди да се приложат предходните алинеи от одобрените плащания по Схемата за единно плащане на площ се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, съгласно чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

(4) Намаленията на плащанията по Схемата за единно плащане на площ предвидени в ал.1 и ал.2 се прилагат и по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия за тяхното избягване, по смисъла на чл.11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.”.

§ 38. Създават се чл.43а и чл.43б:

„Чл.43а.(1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ, могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на еднакво завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.

(2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от него, по смисъла на чл.41, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, както и земеделските стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

Чл.43б.(1) Земеделските стопани, които през 2015 г. са подали заявление по СЕПП и отговарят на изискванията за получаване на директни плащания, могат да се включат в схемата за дребни земеделски стопани, като подадат заявление за участие в нея в срок до 15 октомври 2015 г. Земеделските стопани могат да оттеглят участието си в схемата през всяка от следващите години, след което не могат повторно да се включат в нея.

(2) Не получават подпомагане по схемата земеделски стопани, по отношение на които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия за участие в нея.”.

§ 39. Член 45 се изменя така:

„Чл.45.(1) Земеделските стопани, които отговарят на условията на чл. 50 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 могат да получат подпомагане и по схемата за млади земеделски стопани през първите 5 години от създаване на тяхното стопанство. Подпомагането е под формата на годишно плащане за първите 30 ха, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ и е в размер на 25% от размера на плащането на хектар по тази схема.

(2) Министърът на земеделието и храните определя с наредбата по чл.38а, ал.4 изисквания към младите земеделски стопани за професионални умения и познания в областта на земеделието и документите, с които се доказват.”.

§ 40. Член 46 се изменя така:

„Чл.46.(1) Земеделските стопани могат да получат подпомагане по схемите за обвързано с производството подпомагане, нотифицирани до Европейската комисия, когато отговарят на условията, определени с наредбата по чл. 38а, ал. 4.

(2) Подпомагане по схемите, обвързани с производството, се предоставя за площи, отговарящи на условията за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ и за животни, които са идентифицирани и регистрирани съгласно ветеринарното законодателство.
(3) Обвързаното с производството подпомагане се предоставя през периода 2015 –2020 г. в размер на 13 % от тавана за директни плащания и на още 2 % за протеинови култури.”.

§ 41. Създава се чл.46а:

„Чл. 46а. Земеделските стопани могат да получат специално плащане за памук, когато го отглеждат съгласно определените с наредбата по чл. 38а, ал. 4 правила. При спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 639/2014 и Регламент (ЕС) № 641/2014 с тези правила се определят земеделските земи за производство на памук в страната, сортовете, които могат да се засяват и минималната гъстота на посевите.”.

§ 42. Член 47 се изменя така:

„Чл. 47. Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания и за преходна национална помощ, финансирани от: държавния бюджет, по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.”.

§ 43. В чл.47в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.2 изречение второ се изменя така:

„Прогнозното годишно потребление на гориво се декларира въз основа на данните за обработваните площи и отглежданите селскостопански животни, които не превишават площите и животните от анкетния формуляр или от справката по електронния регистър за съответният земеделски производител, по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ. бр.10 от 1999г.).”.

2. В ал.4 думите „от компетентната областна дирекция "Земеделие"” се заличават.

§ 44. В чл.47е, ал.3 се изменя така:

„(3) В декларацията за определяне на първоначална индивидуална квота земеделските производители декларират:

1. обработваемите площи и отглежданите селскостопански животни;

2. прогнозното годишно потребление на гориво.определено въз основа на данните за обработваните площи и отглежданите селскостопански животни, които не превишават площите и животните от анкетния формуляр или от справката по електронния регистър за съответният земеделски производител, по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ. бр.10 от 1999г.).”.

§ 45. В чл.47ж се правят следните изменения:

1. В ал.2, изречение второ се изменя така:

„Срокът за предоставяне на ваучерите се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.”.

2. В ал.3, изречение второ се изменя така:

„Срокът за предоставяне на ваучерите се определя със заповед на министъра на земеделието и храните.”.

§ 46. В чл.47к се правят следните изменения:

1. В ал.3 думите „до 15 януари на годината, за която се отнасят ваучерите” се заменят с „определен със заповед на министъра на земеделието и храните за съответната година”. 
2. В ал.4 думите „до 28 февруари на годината, за която се отнасят” се заменят с „определен със заповед на министъра на земеделието и храните за съответната година”.

§ 47. В чл.47о думите „до 31 декември 2014 г.” се заменят с „до 31 декември 2020 г.”.

§ 48. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т.1 думите „и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба” се заличават.

2. Точка 21, т.22, т.23, т24 и т.25 се изменят така:

„21. "Финансов пакет" са средствата, които са предоставени на страната от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието за финансиране на съответната схема за директно плащане.

22. "Постоянно пасище" е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, и може да се използва за пасище или да се косис изключение на земите, оставени под угар. Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват или не се използват за паша на животните.

23. "Земеделски стопанин" е стопанин по смисъла на чл.4, пар. 1, б.”а” от Регламент (ЕС) № 1307/2013 .

24. "Земеделско стопанство" е стопанство по смисъла на чл.4, пар. 1, б.”б” от Регламент (ЕС) № 1307/2013..

25. "Земеделска дейност" е селскостопанска дейност по смисъла на чл.4, пар. 1, б.”в” от Регламент (ЕС) № 1307/2013.”.

3. Точка 30 се отменя.

4. Точка 30 се изменя така:

„31. "Земеделски парцел" е парцел по смисъла на чл.67, пар. 4, б”а” от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347/549 от 20.12.2013 г.) /Регламент (ЕС) № 1306/2013/.”.

5. Точка 37 се отменя.

6. В т.51 след думите „областната дирекция "Земеделие" се добавя „включително нейните териториални подразделения».

7. Точка 52 се изменя така:

„52. "Кръстосано съответствие" са правилата за кръстосано съответствие по чл. 93 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.”.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ……………………… 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева) 

 

ЗИД на ЗПЗП, публикуван на 17.11.2014 г., бележки и коментари на ел. адрес [email protected]

 

Мотиви към ЗИД на ЗПЗП

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!