Националните стратегически планове на всяка една държава членка на ЕС бяха обсъдени в Брюксел, по време на работна група на тема: „Хоризонтални селскостопански въпроси“, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“-Кюстендил.
 
 
На срещата беше дискутирано и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета. 
 
Дискусията беше фокусирана върху секторните интервенции, които са част от националните стратегически планове.  В проекта на регламент са определени минималните изисквания по отношение на съдържанието и целите на тези интервенции, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне създаването на условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите си планове и да гарантират съгласуваността им с други интервенции на секторно равнище. Задължителни са интервенциите за секторите на плодовете и зеленчуците и пчелните продукти. Интервенцията в лозаро-винарския сектор е задължителна за определени ДЧ, включително за България. 
 
Държавите членки могат да изберат в своя стратегически план да изпълнят секторни интервенции и по отношение на други сектори, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Счита се, че създаването на секторни програми в другите сектори ще има положителен принос за постигането на някои общи и специфични цели на ОСП. Предвидени са национални финансови пакети (или други ограничения под формата на таван), за да се запази специфичността на интервенцията и да се улесни програмирането на секторните интервенции за виното, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите селскостопански продукти. В сектора на плодовете и зеленчуците и в сектора на пчеларството финансовата помощ от Съюза ще продължи да се предоставя в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за да не се възпрепятства постигането на допълнителните цели за тези видове интервенции.
 
Според проекта на регламент когато държавите членки въведат в стратегическите си планове подпомагане за „други секторни интервенции“, съответните финансови средства следва да бъдат приспаднати от средствата за директни плащания за съответната държава членка, за да останат финансово неутрални.