Държавен вестник обнародва в днешния си брой Наредбата за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители. 
 

НАРЕДБА № 12 от 5 май 2015 г.

за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

2. условията и редът за признаване и оттегляне на признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

3. условията и редът за признаване на групи на производители в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

(2) Наредбата не се прилага по отношение на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации в секторите на млякото и млечните продукти и по отношение на организациите на производители и асоциациите на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.

Чл. 2. (1) Организациите на производители на земеделски продукти, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации се признават от министъра на земеделието и храните по реда на тази наредба в един от следните сектори:

1. зърнено-житни и маслодайни култури;

2. медицински и етеричномаслени култури;

3. зърнено-бобови култури;

4. технически култури;

5. картофи;

6. месо и вълна;

7. мед и пчелни продукти;

8. винено грозде;

9. яйца;

10. копринени буби;

11. живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност;

12. семена и посадъчен материал.

(2) Междубраншови организации се признават от министъра на земеделието и храните по реда на тази наредба и в сектора на плодовете и зеленчуците.


Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 3. (1) Организацията на производители на земеделски продукти може да бъде кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност.

(2) При вземане на решения в дружеството всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас. При определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

(3) Членове на организацията могат да бъдат физически или юридически лица, които са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители, като производители на такива земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване.

(4) В организациите на производители на земеделски продукти освен лицата по ал. 3 могат да членуват физически и юридически лица, които не са производители на земеделски продукти, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване.

(5) Организациите на производители на земеделски продукти, с изключение на организациите на производители на тютюн, могат да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., ако са признати до края на 2020 г. и отговарят на изискванията на ал. 1, 2 и 3.

(6) Асоциацията на организации на производители на земеделски продукти може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперативен съюз. В асоциации на организации на производители членуват юридически лица, които са признати организации на производители на земеделски продукти.

(7) Междубраншовата организация е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове на междубраншова организация могат да бъдат производители, търговци и/или преработватели на земеделски продукти, за които организацията иска признаване.

Чл. 4. (1) Организациите на производители се признават, когато са създадени за постигане на една или повече от целите по чл. 152, пар. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347/671/20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1308/2013).

(2) Организациите на производители могат да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., когато са създадени за постигане на една или повече от следните цели:

1. адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членовете на такива организации;

2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро;

3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;

4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

Чл. 5. (1) Организациите на производители на земеделски продукти се признават, когато:

1. са учредени за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 4, ал. 1, по инициатива на производители в един от секторите по чл. 2, ал. 1, които вземат решения и контролират по демократичен начин своята организация; организацията може да е учредена за постигане и на цел по чл. 4, ал. 2;

2. устройственият акт (дружествен договор, учредителен договор или устав) на организацията урежда:

а) минимален срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството;

б) задължение на членовете да:

аа) членуват за всеки конкретен земеделски продукт само в една организация или група на производители;

бб) прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда, и процедури за тяхното изменение;

вв) предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели;

гг) внасят финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производители;

в) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;

г) санкции за нарушаване на задълженията;

3. имат не по-малко от 6 членове;

4. водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството;

5. разполагат или подготвят персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове.

(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на организацията на производители, които не са производители на земеделски продукти.

(3) Производителят може да членува за всеки конкретен земеделски продукт само в една организация на производители.

(4) Организациите на производители, които кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да отговарят на изискванията на ал. 1 и 3 и:

1. членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лв.;

2. да са учредени за постигане на цел по чл. 4, ал. 2;

3. да имат вътрешни правила.

(5) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 4, т. 1 се изчислява като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове и/или от организацията земеделски продукти, за които се иска признаване. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.

(6) Бивш член на призната организация на производители може да бъде приет за член на друга организация на производители не по-рано от 1 октомври на годината, следваща годината, през която е напуснал организацията на производители.

Чл. 6. (1) Признават се асоциации на организации на производители, които отговарят на следните изисквания:

1. създадени са в един от секторите по чл. 2 по инициатива на две или повече признати организации на производители;

2. осъществяват една или повече от дейностите или функциите на организациите на производители;

3. имат не по-малко от двама членове;

4. водят счетоводство за дейностите, които са им делегирани от техните членове, по реда на Закона за счетоводството.

(2) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на асоциацията, които не са признати организации на производители.

(3) Организациите на производители могат да делегират на асоциациите, в които членуват, изпълнението на част от техните дейности или функции.

Чл. 7. (1) Признават се междубраншови организации, които отговарят на следните изисквания:

1. създадени са в един от секторите по чл. 2 по инициатива на организации или асоциации, които членуват в тях; в междубраншовите организации могат да членуват и индивидуални производители, търговци и преработватели;

2. състоят се от представители на различни браншове, като се включват задължително представители на производството и представители на търговията и/или на преработката на продукти, в съответния сектор;

3. имат специфична цел, която отчита интересите на членовете им и на потребителите, която съответства на една или повече от целите по чл. 157, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013; в сектора на тютюна специфичната цел може да бъде и по чл. 162 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

4. извършват дейност в един или повече райони на страната от ниво 2, определени съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;

5. обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район на страната или в цялата страна;

6. имат не по-малко от трима членове;

7. междубраншовите организации извън сектора на тютюна не осъществяват пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях.

(2) Не се признават междубраншови организации, когато това може да:

1. доведе до разпределение на пазари или да засегне правилното функциониране на организацията на пазара;

2. породи пряко или косвено определяне на цените на продуктите на пазара или определяне на квоти;

3. породи дискриминация или да ограничи конкуренцията по отношение на значителна част от съответните продукти.

Чл. 8. Признатите организации на производители на земеделски продукти и асоциации на организации на производители могат да възлагат извършването на една или повече свои дейности, различни от производството, на външни организации, включително на дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители земеделски продукти и асоциации на организации на производители са длъжни да упражняват контрол и да отговарят за изпълнението на делегираните дейности.


Глава трета

РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 9. (1) Организациите на производители и асоциациите на организации на производители подават в Министерството на земеделието и храните заявления за признаване, а междубраншовите организации подават заявления-декларации по образец съгласно приложение № 1.

(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:

1. заверено копие на устройствения акт;

2. списък на членовете на организацията, включително членовете по чл. 3, ал. 4;

3. декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една организация или група на производители;

4. за всеки член на организацията – копие на регистрационна карта със справка от регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната система за администриране и контрол;

5. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

6. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

(3) Организациите на производители, които желаят да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., прилагат към заявлението по ал. 1 освен документите по ал. 2 и следните документи:

1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;

2. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;

3. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година.

(4) Организациите на производители по ал. 3 могат да подадат в определените периоди за прием заедно с документите по предходните алинеи и бизнес план или интегриран проект. В тези случаи Министерството на земеделието и храните изпраща служебно получения бизнес план или интегриран проект и приложените към него документи в срок до 2 работни дни в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“.

(5) Заедно със заявлението по ал. 1 асоциациите на организации на производители представят:

1. заверено копие на устройствения акт;

2. списък на членовете на асоциацията;

3. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

(6) Заедно със заявление-декларацията по ал. 1 междубраншовите организации представят:

1. заверено копие на устройствения акт;

2. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;

3. доказателства, че обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район или райони на страната от ниво 2;

4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

(7) Когато представените документи са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани непълнотите или нередовностите в срок до 10 работни дни от деня на получаване на съобщението.

Чл. 10. (1) Министърът на земеделието и храните със заповед назначава комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място. Комисията дава становище по признаването на организацията на производители, на асоциацията на организации на производители или на междубраншовата организация.

(2) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 въз основа на становището на комисията по ал. 1 министърът на земеделието и храните със заповед:

1. признава организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, или

2. прави мотивиран отказ.

(3) В заповедта за признаване на организация на производители се посочва дали тя отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 5 и чл. 5, ал. 4 за кандидатстване по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Чл. 11. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация е длъжна да уведоми Министерството на земеделието и храните в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

(2) Достоверността на заявените данни от организациите на производители, асоциациите на организации на производители или междубраншовите организации се проверява от Министерството на земеделието и храните чрез извършването на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 3, 5, 6 или 7. Всяка година се проверяват най-малко 30 на сто от признатите организации на производители и асоциации на организации на производители. Всяка призната организация на производители, асоциацията на организации на производители и междубраншова организация се проверява най-малко веднъж на 3 години и не по-често от веднъж годишно.

(3) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера, документацията и стопанствата на членовете и да оказват съдействие на проверяващите.

(4) Когато се установи, че организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация не отговаря на съответните изисквания по чл. 3, 5, 6 или 7 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен срок, признаването й се оттегля със заповед на министъра на земеделието и храните. В тези случаи организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация се заличава от базата данни по чл. 15.

Чл. 12. (1) Министерството на земеделието и храните оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.

(2) Министерството на земеделието и храните предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, както и за извършени проверки и резултатите от тях и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности.

Чл. 13. (1) Министърът на земеделието и храните издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация:

1. въз основа на писмена молба от управителния орган;

2. при прекратяване на юридическото лице на организацията;

3. при обявяване в несъстоятелност на организацията;

4. когато тя е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършено закононарушение, установени по съдебен ред.

(2) Министерството на земеделието и храните изпраща на Разплащателната агенция копие от заповедта по ал. 1 в тридневен срок от нейното издаване.

Чл. 14. Отказите по чл. 10, ал. 2, т. 2 и заповедите по чл. 11, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 се съобщават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. (1) Министерството на земеделието и храните създава, съхранява и поддържа база данни за признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.

(2) По искане на признатите организации на производители Министерството на земеделието и храните им издава удостоверения за признаване.

Чл. 16. По реда на тази глава се признават и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, в които членуват производители или организации на производители от други държави – членки на Европейския съюз, когато седалището на организацията, асоциацията или междубраншовата организация се намира на територията на Република България.

Чл. 17. (1) Междубраншовите организации са длъжни да уведомят Министерството на земеделието и храните за споразумения, решения и съгласувани практики по смисъла на чл. 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г., в които възнамеряват да участват.

(2) Министерството на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 1.

(3) Споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 1 се въвеждат в действие след определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на Европейския съюз. Министерството на земеделието и храните уведомява междубраншовите организации за решенията на Европейската комисия в 7-дневен срок от получаването им.

Чл. 18. Министерството на земеделието и храните информира ежегодно до 31 март Европейската комисия за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, взето през предходната календарна година.


Глава четвърта

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Чл. 19. Групи на производители се признават от министъра на земеделието и храните за земеделски продукти от един от следните сектори:

1. зърнено-житни култури;

2. медицински и етеричномаслени култури;

3. зърнено-бобови култури;

4. технически култури, с изключение на тютюн;

5. картофи;

6. мляко;

7. месо, с изключение на риба и аквакултури;

8. мед;

9. винено грозде;

10. яйца;

11. плодове;

12. зеленчуци.

Чл. 20. (1) За признаване могат да кандидатстват групи на производителите, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, 2, 3 и 5.

(2) Членовете на групата, които са еднолични търговци или юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите и да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(3) Производител на два или повече земеделски продукти може да бъде член на различни групи на производители за всеки земеделски продукт.

Чл. 21. (1) Юридическите лица по чл. 20 се признават за групи на производители, когато отговарят на следните критерии за признаване:

1. учредени са по инициатива на производители в един от секторите по чл. 19;

2. учредени са за постигане на поне една от целите по чл. 4, ал. 2;

3. отговарят на изискванията на чл.5, ал.1, т.2, букви „аа“, „бб, „вв“ и „г“ и т. 4, ал. 3 и 4;

4. имат не по-малко от четирима членове;

5. членовете на групата всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лв.

(2) Стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява през първата година от създаване на групата на производители като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година земеделски продукти от отделните членове, а от втората година – като стойност на предлаганите на пазара продукти през предходната година от нейните членове, самостоятелно или чрез групата на производители, за продуктите, за които е призната. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.


Глава пета

РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Чл. 22. (1) Групите на производители подават в Министерството на земеделието и храните заявления за признаване по образец съгласно приложение № 1.

(2) Заедно със заявлението по ал. 1 групите на производители представят и документите по чл. 9, ал. 2 и 3 за групата на производители.

(3) Когато представените документи по ал. 2 са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани непълнотите или нередовностите в срок до 10 работни дни от деня на получаване на съобщението. Ако в този срок заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 23. (1) Групите на производители, които желаят да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., могат да подадат в определените периоди за прием заедно с документите по чл. 22 и бизнес план или интегриран проект.

(2) Министерството на земеделието и храните изпраща служебно получения бизнес план или интегриран проект и приложените към него документи в срок до 2 работни дни в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“.

Чл. 24. (1) Министърът на земеделието и храните назначава със заповед комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място, и дава становище по признаването на групата на производители.

(2) Въз основа на становището по ал. 1 министърът на земеделието и храните със заповед признава групата на производители или прави мотивиран отказ.

(3) Признатите групи на производители могат да кандидатстват за подпомагане по мерките на ПРСР 2014 – 2020 г.

Чл. 25. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, групата на производители е длъжна да уведоми Министерството на земеделието и храните в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

(2) Достоверността на заявените данни от групите на производители се контролира от Министерството на земеделието и храните чрез извършването на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията за признаване. Министерството на земеделието и храните проверява всяка година най-малко 30 на сто от признатите групи на производители.

(3) При извършване на проверките представителите на групата на производители са длъжни да осигурят достъп до помещенията, софтуера, документацията и стопанствата на членовете и да оказват съдействие на проверяващите.

(4) Когато се установи, че призната група на производители не съответства на изискванията за признаване, й се дава 6-месечен срок за отстраняване на установените несъответствия. Ако в рамките на този срок несъответствията не бъдат отстранени, министърът на земеделието и храните оттегля със заповед признаването на групата на производители и тя се заличава от базата данни по чл. 27.

Чл. 26. Отказите по чл. 24, ал. 2 и заповедите по чл. 25, ал. 4 се съобщават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 27. (1) Министерството на земеделието и храните създава, съхранява и поддържа база данни за признатите групи на производители.

(2) По искане на признатите групи на производители Министерството на земеделието и храните им издава свидетелства за признаване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Пряка производствена дейност“ е дейността по производство на първични земеделски продукти с цел продажба на произведената продукция. Не е пряка производствена дейност предоставянето на земя, сгради, инфраструктурни обекти и технически средства от групата или организацията на производители на нейните членове, както и създаването от групата или организацията на производители на трайни насаждения, които се стопанисват от нейните членове.

2. „Предлагана на пазара продукция“ е продукцията, реализирана на пазара, както и продукцията, която е изтеглена от пазара или е обект на интервенционно изкупуване, по реда на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.

3. „Земеделски продукт“ е непреработен продукт на растениевъдството или животновъдството, който има отделен код съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.

§ 2. Наредбата се издава за прилагане на правилата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347/487/20.12.2013 г.).


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 38а, т. 1 и 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 4. Отменя се Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци (ДВ, бр. 28 от 2006 г.).

§ 5. (1) Организациите на производители на продукти по чл. 2, ал. 1, които са били признати съгласно българското законодателство преди 1 януари 2014 г. и отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1, 2 и 3 и чл. 5, ал. 1 и 4, се признават за организации на производители на земеделски продукти.

(2) Организациите на производители по ал. 1 подават в Министерството на земеделието и храните документите по чл. 9, ал. 1 и 2 и получават одобрение по реда на чл. 10.

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!