Държавен вестник обнародва днес последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет в края на юли от Народното събрание. 
 
В Закона се създава нов член, според който собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията. 
 
В Закона са уредени различните хипотези за периодите на плащане, които отчитат момента на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията. За лицата, придобили собственост върху сградите или съоръженията след настъпване на дължимостта на сумите за ползване на земята (след 9 февруари 2011 г.), е предвидено, че те дължат тези суми от датата на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията до момента на придобиване на собствеността върху имота.
 
[news]
За да не се допуснат фиктивни продажби на придобитите сгради и съоръжения и с цел да се избегне плащане на сумите за ползване на земята, в законопроекта е определено, че лицата, придобили сгради или съоръжения от имуществото на ТКЗС след влизането в сила на този закон, при подаване на заявление за придобиване на право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите или съоръженията, представят към преписката документ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите или съоръженията (по споразумение между продавача и купувача), като при извършване на разпоредителната сделка със сградите и съоръженията представят документ за платени суми за ползване на земята до момента на разпореждането с тях.
 
В Закона е записано, че се въвежда изискването всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи. В случай, че до този срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им ще се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие“, а при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.Кмет на община, съответно директор на областна дирекция „Земеделие“, който не разпореди извършването на проверките, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв. 
 
В допълнение със Закона се предвижда да се осъществява контрол за наличието на броя и вида на животните, за които са разпределени пасища, мери и ливади, като е предвиден ред за изменението и прекратяването на сключените договори.
 
Със Закона е предвидено и при разпределението на земите от общинския и държавния поземлен фонд да се запази по възможност правото на ползване върху имотите по изтеклите договори, тъй като лицата са полагали грижи и са вложили средства да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!