Обнародван е новият Закон за подпомагане на земеделските производители. Благодарение на него става възможно отварянето на приемите по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
 
 
Както Фермер.БГ вече писа през 2018 г. трябва да стартират приеми по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,  заложен за месец януари. Прием по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, заложен за месец април. Приемът по мярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери" се очаква да стартира през месец февруари, а този по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, е заложен за месец април. Също така и прием по общинските мерки 7.2, 7.3, 7.5 и 7.6. 
 
 
На 22 декември Държавен вестник обнародва наредбата за мярка 4.2, което означава, че през този месец не е изключено наистина да стартира дългоочакваният прием по подмярката, както е заложено по индикативни данни.
 
 
[news]
С обнародването на Закона за подпомагане на земеделските производители, кандидатите по ПРСР вече ще подават документи чрез Интегрираната система за администриране и контрол  (ИСАК) и чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).
 
С промените, в едномесечен срок след приключване на периода на прием, комисия оценява и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно на Държавен фонд „Земеделие“. За финансирането на проектните предложения е необходим бюджет, който не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура, включително проектните предложения, получили еднакъв брой точки.
 
Процедурата чрез подбор на проектните предложения ще се извършва до достигане на до 110 на сто от бюджета. 
 
Кандидатите ще могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на ПРСР в 14-дневен срок от публикуването на списъка.