На 7 декември 2023 г. Народното събрание прие допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а именно:

„Чл. 22з. Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.“

Съгласно заключителните разпоредби на същия закон, ако Европейската комисия се произнесе до 30 април 2024 г., данъчното облекчение може да се прилага и за 2023 г.

Комисията се произнесе, но според нея прилагането на подобна мярка води до избирателно предимство, което би довело до прилагането на правилата за държавна помощ. Комисията прави извод, че мярката е насочена към дребните производители - физически лица и предлага като вариант да се разгледа използването на възможностите, предлагани от правилата за помощта de minimis в селското стопанство.

Но това ли е най-логичното, което държавате може да направи? Питам зам.-министърът на земеделието Иван Капитанов.

"Наистина имаме писмо от ЕК, което към момента не позволява прилагането на това облекчение. Това е данъчна схема, касае данъчни закони. След дебат не се изключва възможността за подпомагане на стопаните чрез de minimis. Но схемата има таван, така че дори приложена, е възможно не всички да се възползват от този ефект, който се цели във връзка с облагането на физическите лица", каза Капитанов.

Инструментът de minimis със сигурност би бил от полза единствено за по-малките стопани, докато данъчното облекчение би се отнесло до всички стопани в страната. Питаме обмисля ли се втора нотификация до Брюксел?

"Обмисляме втора нотификация. Този дебат е пред нас, така че ще видим какво ще бъде взето като решение", заключи той.