Облекчаване на административната тежест при смяна на предназначението на земеделските земи и повече правомощия на комисията по земеделски земи предвиждат промените в Закона за опазване на земеделските земи, койтосе разглежда на днешното заседание на Министерски съвет.

„Съгласно сега действащата нормативна уредба промяна на предназначението на земи се изисква за изграждането на обекти, които са с много малка площ или такива, които като цяло не засягат основните функции на земята. Провеждането на процедури за промяна на предназначението на земите за изграждането на такива обекти излишно натоварва, както инвеститорите, така и администрацията, включително и с финансови разходи за прилагането им. С цел облекчаването на режима се предлага без промяна на предназначението в земеделски земи да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях е до 15 кв.м”, е записано в проекта.

 

С измененията в Закона за опазване на земеделските земи ще се унифицира разграничението между високопродуктивните земеделски земи както при определяне на компетентността на Комисията за земеделските земи, така и при определяне на обектите, които могат да се изграждат върху високопродуктивни земеделски земи - законодателят използва разграничението от първа до четвърта категория и поливни. С изменение на чл. 40 от Закона за опазване на земеделските земи се цели създаване на правна възможност на Комисията за земеделските земи да отложи промяна на предназначението на земеделска земя за даден обект, когато при обсъждането възникнат въпроси за доизясняване.

 

Предвижда се изменение на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, който въвежда санкция, която лицето извършило строителство върху земеделска земя без промяна на предназначението, следва да заплати. В сегашната редакция задължение за заплащане на двоен размер на таксата по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи е предвидено само за собственика на сградата. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи е публикуван на сайта на МЗХ.


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!