Няма срок за косене на ливадите. Това коментираха експерти за Фермер.БГ, по повод притесненията на животновъдите от различни райони на страната, че нямат възможност да изкосят ливадите си заради лошото време и има вероятност да бъдат санкционирани.
 
 
Въпреки това тревостоят не бива да е много висок. Объркването идва от нормативни документи от 2014 г. и тяхното отменяне през 2015 г. със заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Това е и последният официален документ, който касае добрите земеделски и екологични условия.
 
В националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“, е посочено, че задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);
- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).
 
Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:
- директните плащания; 
- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.
 
Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.