С цел пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд да се предоставят само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, всички ползватели на постоянно затревени площи  (пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ), които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 1 февруари 2016 г. трябва да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица, определена в закона. 
 
Това се посочва в проекта на Законa за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане. В случай, че до определения срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие”, като при неизпълнение на това задължение, е предвидено на същите да се налагат глоби.
[news]
Предложените изменения и допълнения в законопроекта, свързани с ползването на държавните и общински пасища, мери и ливади, целят разрешаване на проблема с дългосрочните договори (до 5 години), при които пасища и мери от държавния и общинския поземлен фонд са отдадени чрез търг освен на животновъди, така и на лица, които не притежават животни, но са поели ангажимент да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, каквато възможност съществуваше до влизане в сила на измененията на Закона. Към настоящия момент тези договори са действащи, но предвид постъпващите в министерство множество сигнали и жалби от животновъди, в които се изразява недоволство, че големи площи от землищата, в които са разположени животновъдните им обекти, се ползват от лица, които нямат животни, но получават субсидии за площ, а за фермерите няма свободни терени за разпределение, необходими им за отглеждане и изхранване на животните, МЗХ иницира нови промени в Закона, свързани с тази материя.
 
Предвидено е също, при разпределението на земите от общинския и държавния поземлен фонд, да се запази по възможност правото на ползване върху имотите по изтеклите договори, тъй като лицата са полагали грижи и са вложили средства да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
 
Освен това, в законопроекта се предоставя възможност на собствениците на имотите да договорят с ползвателите реда и начина за плащане на определените по пазарен механизъм наемни или арендни вноски за предоставените им имоти. 
 
Предвидено е също така, от списъците на имотите, обявени за разпределение, да отпадне изискването те да съдържат данни за средното годишно рентно за землището или за общината, тъй като се оказа, че то е твърде високо в сравнение с цените, определени по пазарен механизъм. В Проекта на закона е определено, че договорите се сключват по цени, определени по пазарен механизъм, но не по-ниски от средното годишно рентно плащане за землището или за общината, които се оказват високи за животновъдите и те отказват да наемат разпределените им имоти.
 
В изготвения законопроект са направени изменения и относно реда за плащане на сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения от имуществото на прекратените организации (бившите ТКЗС), които се дължат от 10 февруари 2011 г. - до момента на придобиване на собствеността върху земята. Предложените изменения са продиктувани от постъпващи жалби от собственици на сгради или съоръжения, придобити след определената в закона дата, които считат, че не следва да дължат суми за времето, през което реално не са ползвали земите.
 
Съгласно действащата нормативна уредба, моментът, от който настъпва дължимостта на сумите за ползване на земята е точно определен в закона (от 10 февруари 2011 г.) и не е свързан с момента на придобиване на собствеността върху сградите и съоръженията, като тези суми се заплащат преди сключване на договора за покупко – продажба от лицето, което придобива право на собственост върху земята.
 
Предвид основателността на възраженията, че новите купувачи плащат за дълг на предишния собственик, за който не са били уведомени, в законопроекта са уредени различните хипотези за периодите на плащане, които отчитат момента на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията.
 
За лицата, придобили собственост върху сградите или съоръженията след настъпване на дължимостта на сумите за ползване на земята (след 9 февруари 2011 г.) е предвидено, че те дължат тези суми от датата на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията - до момента на придобиване на собствеността върху имота.
 
 За да не се допуснат фиктивни продажби на горецитираните сгради и съоръжения с цел да се избегне плащане на сумите за ползване на земята, в законопроекта е определено, че лицата, които са придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организации след влизане в сила на този закон, при подаване на заявление за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите и съоръженията, представят към преписката документ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите или съоръженията (по споразумение между продавача и купувача), като при извършване на разпоредителната сделка със сградите и съоръженията, представят документ за платени суми за ползване на земята до момента на разпореждането с тях.
 
Предвиден е предварителен административен контрол върху решенията за възстановяване правото на собственост, който ще бъде осъществяван от определено със заповед на министъра длъжностно лице от МЗХ, което ще участва в състава на съответната общинска служба по земеделие и ще подписва решенията. Удължава се срока за изменение на решенията за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи от две на три години, като по този начин се дава по-дълъг срок за последващ контрол от страна на министъра върху административните актове, издадени от общинските служби по земеделие.
 
Общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи продължава до 25 юни 2015 г. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!