Националната служба за съвети в земеделието започна предоставянето на консултанстски пакети от вчера, 22 юни по подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 ,,Консултантски услуги, услуги по управление на стопанствотс и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.
 
За първата година бюджетът е в размер до левовата равностойност на 4 000 000 (четири милиона) евро от бюджета на мярка 2 ,,Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 - 2020 г. 
 
Колсултантските услуги за малки земеделски стопанства се предоставят безплатно от НССЗ. Дейността на НССЗ включва:
 
- предоставянето на консултантски услуги относно стандартите за безопасност на труда и/ или стандарти за безопасност на стопанствата;
 
- включва предоставянето на консултантски услуги относно изискванията, определени от националното законодателство за изпълнение на пазара на продукти за растителна защита и относно спазване на общите принципи на интегрирано управление на вредителите при земеделски култури;
 
- включва изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"от ПРСР 2014-2020 г.;
 
- включва изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на малки земеделски стопанства, кандидати по:
 
а) подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"от ПРСР 2014-2020 г. и/или
 
б) подмярка 4.2.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"от ПРСР 2014-2020 г. и/или
 
в) подмярка 4.4.2. "Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства"от ПРСР 2014-2020 г.;
 
- включва изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на малки земеделски стопанства, кандидати по подмярка 6.4.2. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства"от ПРСР 2014-2020 г.;
 

Заповед за администрацията на подмярка 2.1.2 от ПРСР 2014-2020

 

НАРЕДБА № 7 за прилагане на подмярка 2.1.2 от ПРСР 2014-2020