Приключи курсът от 150 учебни часа за обучение на земеделски производители на тема „Зеленчукопроизводство“ по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) в три групи.

Обучението беше организирано от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез лицензирания Център за професионално обучение (ЦПО) към НССЗ, и проведено в три групи в градовете София, Хасково и Велико Търново. В обучението участваха 75 земеделски производители.

Земеделските производители получиха основни познания чрез теоретична и практическа подготовка в областта на зеленчукопроизводството, управление на своите стопанства и в областта на опазване на околната среда в земеделието, което ще им помогне да управляват бизнеса си по ефективен и конкурентоспособен начин. В часовете за специфична задължителна професионална подготовка земеделските производители придобиха знания и умения, съобразени с новите техники и технологични решения и въвеждане на иновационни практики при отглеждането на зеленчукови култури.

Чрез обучението се осигурява възможност за земеделските стопани да определят ясно приоритетите си и да се научат как да разпределят финансовите ресурси за осъществяването им. Освен за повишаване на знанията и уменията на земеделските стопани, успешното завършване на някои от обученията е задължително условие за изпълнение на ангажиментите на земеделските производители по различни мерки от ПРСР 2007 – 2013 г. – като мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери”.

Участниците в обученията, проведени от ЦПО към НССЗ, придобиват национално признат документ за удостоверяване на придобитата квалификация.

През втората половина на 2014 г. предстои провеждане на нови курсове по мярка 111 от ПРСР от 150 учебни часа на тема „Технологии и иновационни практики за отглеждане на земеделски култури“, които ще бъдат проведени в четири групи в Хасково и Балчик.

Заявления за предстоящото обучение се подават в Териториалните офиси на НССЗ (във всеки областен град на страната) или в Централно управление на НССЗ (гр. София, ул. „Шосе Банкя“ №7).

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от Териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта на службата: http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!