До 31 август 2015 г. одобрените по мярка 141 полупазарни стопанства могат да се възползват от безплатните консултантски услуги на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
Полупазарните стопани ще могат да продължат да получават съвети относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка с изискванията за управление и съвети по стандартите на Общността относно безопасните условия на труд. Тези съвети са свързани с посещение, оглед и оценка на стопанството и даване на препоръки за изпълнение на изискванията за т.нар. кръстосано съответствие. 
 
Заедно с това земеделските производители ще могат да получават съветнически услуги в областта на управлението на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и животновъдството. Съветите за управление на земеделското стопанство могат да включват разработване на маркетингов анализ, съвети относно организацията и управлението на стопанството, изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието, възможности за участие на земеделския производител в организации на производители.
 
Специфичните съвети в областта на растениевъдството и животновъдството може да включват технологии за производство в растениевъдството, препоръки за торене препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия, препоръки за напояване, технологии за отглеждане и хранене на животните, стандарти за хигиена и хуманно отношение, ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при животните).
 
Към края на 2013 г. одобрените стопанства по мярка 141 са над 8 500. Всички те ще могат да се възползват от услугите безплатно. За целта е необходимо да в Териториален областен офис на НССЗ да подадат молба-декларация. С удължаването на срока се намалява риска за тези над 8 500 полупазарни стопанства да не успеят да изпълнят успешно своите проекти по мярка 141 и да им бъде отказано изплащането на помощта за 4-та и 5-та година.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!